Hyppää sisältöön

Maakunnilla ja kunnilla on vastuu parantaa taiteen ja kulttuurin saatavuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa

opetus- ja kulttuuriministeriösosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 17.12.2018 8.56
Tiedote
Yksi kärkihankkeen ohjatuista kokeiluista oli sairaalaklovnitoiminnan vaikuttavuuden arviointi.

Uudet suositukset velvoittavat maakuntia ja kuntia parantamaan taiteen ja kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Suositukset sisältävät käytännön toimia, joilla lisätään ihmisten hyvinvointia ja osallisuutta sekä vahvistetaan kulttuuriin osallistumista. Toimenpiteet on tarkoitettu kaikille. Eurooppa- kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho ja perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko julkistivat suositukset 17. joulukuuta. Suositukset ovat osa hallituksen Taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden parantamisen kärkihanketta.

Suositukset on tarkoitettu maakuntien ja kuntien poliittiselle ja operatiiviselle johdolle sekä asiaa valmisteleville virkamiehille.

Käytännössä suositukset tarkoittavat sitä, että maakuntien ja kuntien on ensin laadittava taiteen ja kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta koskevat tavoitteet. Tavoitteet pitää sisällyttää osaksi suunnittelua, toimintaa ja seurantaa. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollossa on suunnitelmallisesti varattava määräraha taide- ja kulttuuritoimintaan.

”Kärkihankkeessa toteutetun toiminnan pohjimmaisena tavoitteena on ollut vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin kokea taidetta ja kulttuuria. Erityisesti niiden, joilla ei fyysisten rajoitteiden tai taloudellisten tai sosiaalisten esteiden vuoksi ole mahdollisuutta siihen riittävästi. Tuomalla taidetta ja kulttuuria ihmisten arkeen voidaan parantaa heidän elämänlaatuaan", sanoo kulttuuriministeri Sampo Terho.

”Tieto kulttuurin ja taiteen merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille ja terveydelle on kasvanut ja kasvaa koko ajan. Ja se on vain lisääntynyt tämän kärkihankkeen myötä. Taide ja kulttuuri eivät ainoastaan auta parantumisessa – ne myös lisäävät terveyttä ja hyvinvointi ja ehkäisevät ennalta sairauksia ja sosiaalisia ongelmia”, painottaa perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko.

Maakunnat varaavat resurssit

Sote- ja maakuntauudistuksen mukaan maakunnat vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Lisäksi maakuntien tehtävä on tukea kuntia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Maakuntia suositellaan sisällyttämään sosiaali- ja terveydenhuollossa toteutettavan taide- ja kulttuuritoiminnan osaksi maakuntastrategiaa, järjestämisen suunnitelmaa, palvelustrategiaa ja palvelulupausta.

Hyvinvointia ja terveyttä edistävä taide- ja kulttuuritoiminta suositellaan otettavaksi huomioon resursoinnissa suuntaamalla osa maakuntien käyttötalousmenoista tähän tarkoitukseen. Maakunnat voisivat sisällyttää sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajien kanssa tehtäviin sopimuksiin yhdeksi laatukriteeriksi sen, että taidetta ja kulttuuria tuodaan sinne, missä ihmiset ovat. Tämä voitaisiin ottaa huomioon esimerkiksi pitkäaikaisen hoidon ja hoivan asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnissa sekä hoito- ja palvelusuunnitelmassa.

Kunnat vastaavat kulttuuritoiminnasta

Kuntien vastuulla on jatkossakin hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä kuntien kulttuuritoiminta. Kunnat vahvistavat taiteen ja kulttuurin käyttöä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä laaja-alaisesti. Ne asettavat tavoitteet hyvinvointia ja terveyttä edistävälle taide- ja kulttuuritoiminnalle kuntastrategiassa, hyvinvoinnin ja kulttuurin suunnitelmissa sekä elinympäristöjen kehittämissuunnitelmissa. Tavoitteiden toteutumista seurataan osana kuntien hyvinvointikertomuksia ja strategista johtamista.

Kunnat varmistavat, että poikkihallinnollinen yhteistyö toimii. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi poikkihallinnollisten hyvinvointityöryhmien ja kulttuuriasioita koordinoivan vastuutahon, kuten hyvinvointikoordinaattorin, avulla. Näiden tehtävänä on tunnistaa taiteen ja kulttuurin mahdollisuudet osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä seurata asian etenemistä ja toteutumista.

Kunnat varaavat määrärahat hyvinvointia ja terveyttä edistävään sekä osallisuutta tukevaan taide- ja kulttuuritoimintaan käyttötalousmenoista. Rakennushankkeissa määräosa hankkeen kustannuksista varataan rakennuksen taidehankintoihin.

Taiteen ja kulttuurin kärkihanke

Taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden parantamisen kärkihankkeen yhtenä tavoitteena on ollut laajentaa ns. prosenttitaiteen periaatetta. Tämä tapahtuu lisäämällä eri taiteenalojen ja kulttuuripalvelujen tarjontaa sekä käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon hoito- ja asiakastyössä.

Hankkeessa on ollut kaksi linjaa: valtionavustusta saaneet kehittämishankkeet ja ohjatut kokeilut. Kehityshankkeissa on tuettu toimijoita, jotka levittävät hyviä käytäntöjä tai kehittävät ja toteuttavat uusia toimintatapoja. Ohjattujen kokeilujen tavoitteena on ollut etsiä ja testata toiminta- ja rahoitustapoja prosenttiperiaatteen laajentumiseksi.

Lisätietoja:

ylijohtaja Riitta Kaivosoja, OKM, p. 02953 30129
neuvotteleva virkamies Ismo Suksi, STM, p. 02951 63464