Hyppää sisältöön

Utbildningstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet:
Tilläggsresurser för att främja integration och språkundervisning

Undervisnings- och kulturministeriet
27.6.2018 11.35
Pressmeddelande
Foto: Juho Paavola

Utbildningsstyrelsen har beviljat över 8 miljoner euro i statsunderstöd till 73 projekt som främjar integrationen av invandrare och asylsökande i det finländska samhället. Speciellt betonades projekt som främjar samarbete mellan olika sektorer och som syftar till ett bredare regionalt eller nationellt genomslag.

Utveckling av lärande och handledning understöds med 5 miljoner euro. I projekten utvecklar man erkännandet av det kunnande som invandrare förvärvat tidigare och försnabbar vägarna till arbetslivet. Man främjar också språkinlärningen och lärande på arbetsplatsen. I ett projekt som leds av yrkeshögskolan Metropolia skapas modeller för att bättre identifiera kompetensen hos invandrare med högskoleutbildning. I kommunernas projekt utvecklar man bland annat undervisningen på eget modersmål för elever med invandrarbakgrund och främjar invandrarföräldrarnas delaktighet i barnens utbildningsväg.
 

Behörighetsgivande utbildning för undervisnings- och handledningspersonal understöds med 0,5 miljoner euro till 3 högskolor. Projekten stöder deltagarna i karriärhandledning och i att förvärva lärarbehörighet både inom yrkes- och allmänbildande utbildning.

– Det är viktigt att invandrarnas vägar till studier och arbetsliv görs mer flexibla och individuella. Utbildningen har en central roll i integrationen i det finländska samhället och speciell uppmärksamhet måste riktas mot att lära sig finska eller svenska, säger undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen.

1,7 miljoner euro beviljades för att främja delaktighet och välmående. Stöd av funktionsförmåga och aktivt medborgarskap samt goda etniska relationer understöds dessutom med 0,9 miljoner euro. I Nuorten akatemia ry:s nationella projekt har man som mål att förbättra möjligheterna för invandrare och asylsökande att delta i ungdoms- och idrottsverksamhet samt främja förutsättningarna för tvåvägsintegration inom ungdoms- och idrottsverksamhet.
– Det är glädjande att se hur mycket vilja, idéer och kunnande det finns för att främja integration. Vi tror att projektverksamheten för med sig mycket gott både under projektens gång, men också senare då den etablerats i basverksamheten, säger Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen.

Regeringens mål är att påskynda invandrarnas övergång till utbildning och arbetsliv. Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgrupper har utarbetat 99 åtgärder för att påskynda utbildningsvägarna för invandrare. Möjligheterna till yrkesutbildning har främjats genom mer flexibla krav på språkkunskaper och målsättningen är att språkliga färdigheter och yrkesfärdigheter kan utvecklas samtidigt. Den grundläggande utbildningen för vuxna har reviderats och inom det fria bildningsarbetet har man skapat en utbildningsmodell speciellt för läs- och skrivkunnighet och studier i finska eller svenska. De ansvariga högskolorna handleder invandrare med högskoleutbildning till lämpliga studier. Tilläggsresurser har riktats till tjänster för identifiering och erkännande av kunnande.
 
Mer information om statsunderstödet


Ytterligare information:
Undervisningsrådet Leena Nissilä tfn 029 533 1155, [email protected]
Undervisningsrådet Teijo Koljonen tfn 029 533 1524, [email protected]
Svenskspråkig verksamhet: Specialsakkunnig Sonja Hyvönen, tfn 029 533 1072, [email protected]

Undervisnings- och kulturministeriet:
-specialmedarbetare Heikki Kuutti Uusitalo,  tfn 050 302 8246