Hyppää sisältöön

Lukiokoulutuksen erityisen koulutustehtävän ja siihen sisältyvän valtakunnallisen kehittämistehtävän toimivuutta selvitetään

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 6.2.2024 14.18
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt selvityksen lukiokoulutuksen erityisten koulutustehtävien ja valtakunnallisten kehittämistehtävien toimivuudesta ja vaikutuksista osaamisen syventämiseen ja opiskelumahdollisuuksien monipuolistamiseen. Selvityksessä arvioidaan, miten kyseiset tehtävät toimivat lainsäädännön tavoitteiden valossa.

Lainsäädännön mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa erityisen koulutustehtävän ja siihen sisältyvän valtakunnallisen kehittämistehtävän edellytysten täyttymistä säännöllisesti. 

Lukion erityinen koulutustehtävä tarkoittaa opetusta, jossa painotetaan yhtä tai useampaa oppiainetta tai opintokokonaisuutta ja voidaan poiketa lukiokoulutusta koskevista säännöksistä ja määräyksistä. Erityisen koulutustehtävän lukioita on tällä hetkellä 75, joita ylläpitää 41 eri koulutuksen järjestäjää. Valtakunnallisia kehittämistehtäviä on 11. Erityinen koulutustehtävä ja  siihen mahdollisesti sisältyvä valtakunnallinen kehittämistehtävä edellyttävät opetus- ja kulttuuriministeriön lupaa. 

Erityisten koulutustehtävien osalta tarkastellaan, miten tehtävälle lainsäädännössä asetetut tavoitteet ovat toteutuneet ja miten koulutukset ovat edistäneet erityistä osaamista ja vahvistaneet kansallista osaamisvarantoa. Lisäksi tarkastellaan opiskelijoiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistamista, opetuksen antamaa lisäarvoa ja opiskelijoiden kokemaa lisäarvoa, voimavarojen suuntaamista erityisen koulutustehtävän huolehtimiseen sekä alueellista toteutumista ja valtakunnallista kattavuutta.

Valtakunnallisten kehittämistehtävien osalta selvitetään, miten erityisen koulutustehtävän opetuspainotuksen mukaisia pedagogiikkaan, toimintakulttuuriin ja oppimisympäristöihin liittyviä malleja ja hyviä käytänteitä on onnistuttu kehittämään ja levittämään sekä vahvistamaan henkilöstön opetuksellisia valmiuksia ja osaamista. Lisäksi tarkastellaan, ovatko kehittämistehtävien parissa toimineet tahot onnistuneet edistämään ja kehittämään koulutuksen järjestäjien ja muiden erityisen koulutustehtävän alaan kuuluvien toimijoiden yhteistyötä.  
 
Selvityksen tiedonkeruu koostuu taustoituksesta, asiantuntijahaastatteluista sekä lukioiden koulutuksen järjestäjille, opetushenkilöstölle ja opiskelijoille kohdennetuista sähköisistä kyselyistä. Myös muiden lukioiden koulutuksen järjestäjiä kuullaan sähköisellä kyselyllä vertailtavuuden vuoksi. Selvityksen loppuvaiheessa tiedonkeruuta täydennetään lukiovierailuilla sekä täydentävillä asiantuntijahaastatteluilla. 

Selvityksen perusteella arvioidaan tarvittavia kehittämis- ja muutostarpeita. Selvityksen toteuttaa Owal Group Oy ja se valmistuu elokuussa 2024. 

Lisätietoja:

Koulutus Yleissivistävä koulutus