Hyppää sisältöön

Tilläggsbudgetpropositionen beviljas tilläggsanslag för utbildning och forskning samt för barns och ungas välbefinnande

Undervisnings- och kulturministeriet
2.6.2020 21.49 | Publicerad på svenska 4.6.2020 kl. 13.17
Pressmeddelande

Tisdagen den 2 juni beslutade regeringen om den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2020. Den fjärde tilläggsbudgetpropositionen är ett led i åtgärderna för återhämtning efter coronavirusepidemin. Med tilläggsbudgetpropositionen bidrar regeringen till en hållbar återhämtning efter krisen. De tillägg som anvisas för stärkandet av kompetensnivån, forskning och främjandet av innovationer är viktiga för att stärka den finländska ekonomins framtida prestationsförmåga. Anslaget ska bland annat jämna ut de konsekvenser undantagsförhållandena som coronaviruset föranlett har haft för barn och unga samt stödja förutsättningarna för ekonomisk tillväxt genom satsningar på kompetens och forskning.

Barn och unga

De restriktioner som införts för att hindra spridningen av coronaviruset har haft negativa konsekvenser för barns och ungas inlärningsresultat, välbefinnande och jämlikhet. För att lindra dessa konsekvenser har regeringen fattat beslut  om ett paket på cirka 320 2018 milj. för barns och ungas välbefinnande. Paketet hänför sig till undervisnings- och kulturministeriets, social- och hälsovårdsministeriets och arbets- och näringsministeriets förvaltningsområden. För undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde föreslås en åtgärdshelhet på 159 miljoner euro.

När det gäller undervisning  och småbarnspedagogik är målet att stödja inlärningen och välbefinnandet hos barn inom småbarnspedagogiken och elever inom den grundläggande utbildningen i syfte att jämna ut verkningarna av undantagsförhållandena till följd av coronaviruset. De luckor i inlärningen som perioden av distansundervisning inom den grundläggande utbildningen har orsakat åtgärdas med ett anslag på 70 miljoner euro. I fråga om småbarnspedagogiken anvisas det ett stöd på 14 milj. euro för barns inlärning, utveckling och välbefinnande. Finansiering till ett belopp av 17 milj. riktas också till repetition av och stödåtgärder för studierna för gymnasiestuderande.

När det gäller yrkesutbildningen föreslås det 30 milj. euro för studiehandledning för studerande som avbrutit sina studier eller som löper risk att avbryta sina studier samt för studiehandledning och möjliggörande av yrkesprov för studerande som håller på att ta examen.

Som en del av paketet för att främja barns och ungas välbefinnande föreslås även ett anslag på 10 milj. euro för ett pilotförsök för Mallar hobbyverksamhet i Finland. Avsikten med modellen är att införa avgiftsfri hobbyverksamhet i skolorna under eftermiddagen. I syfte att stärka det ungdomsarbete och det uppsökande ungdomsarbete som bedrivs i samarbete med skolor och läroanstalter föreslås ett tillägg på 12 milj. euro.

Utveckling av kontinuerligt lärande och kompetens

För snabbverkande åtgärder för kompetensutveckling för personer i arbetsför ålder och planering av den digitala servicehelheten för kontinuerligt lärande föreslås tilläggsfinansiering på cirka 20 milj. euro.

Högskoleundervisning och forskning

För en ökning av engångsnatur av antalet nybörjarplatser vid högskolorna föreslås sammanlagt 124 milj. euro. Syftet med detta är att öka antalet nybörjarplatser med 4 800. Även för den öppna högskoleutbildningen föreslås tilläggssatsningar på 10 milj. euro. Detta belopp är avsett för att öka den öppna universitetsundervisningen samt möjliggöra att personer som står utanför utbildning och arbetsliv befrias för viss tid från studieavgifter. Dessutom föreslås det satsningar på högskolorna och studenternas hälsovårdsstiftelse bland annat för att öka handledningen och stärka stödet för studerandehälsovården.

Som en del av färdplanen för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet föreslås för Finlands Akademi en fullmakt på 10 miljoner euro för finansiering av samarbetsnätverken inom den nya partnerskapsmodellen och 25 miljoner euro för ny ansökan i anslutning till flaggskeppen för forskning. Dessutom föreslås tilläggsfullmakter på sammanlagt 26 milj. euro för att stärka kompetensen i EuroHPC-ekosystemet och vetenskaplig forskning som hänför sig till krisberedskap och försörjningsberedskap. För att stärka forskningsinfrastrukturen föreslås en tilläggsfullmakt av engångsnatur på 20 milj. euro.

Stöd till kulturen

De organisationer som arrangerar olika kulturevenemang stöds med ett understöd på 9,6 2018 milj. så att de kan fortsätta sin verksamhet trots förlusterna och börja förbereda evenemang för 2021. Även inhemsk film- och teaterproduktion stöds.

För Museiverket föreslås ett anslag för att täcka nettoförlusterna till följd av coronavirusepidemin och för att balansera ekonomin. Anslag föreslås även för förvaltningsnämnden för Sveaborg, Biblioteket för synskadade och Nationella audiovisuella institutet. Likaså föreslås ett anslag för bibliotekens verksamhet som ska täcka anskaffningen av användarlicenser för digitalt material för barn och unga.

Det föreslås också ett anslag för byggande av idrottsanläggningar.

I en protokollsanteckning förbinder sig regeringen dessutom att kapitalisera den nya stiftelsen för ett Arkitektur- och designmuseum med högst 60 miljoner euro.

Den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2020 lämnas till riksdagen fredagen den 5 juni. Då publiceras den också på adressen www.budjetti.vm.fi. Beloppen i detta pressmeddelande justeras eventuellt vid kontrollräkningen.


Mer information:
specialmedarbetare Lauri Holappa (minister Andersson), tfn 029 533 0 014
specialmedarbetare Eeva Kärkkäinen (minister Kosonen), tfn 040 149 2201
kanslichef Anita Lehikoinen, tfn 029 533 0182 ekonomichef Pasi Rentola (allmän ekonomiplanering), tfn 029 533 0211
överdirektör Eeva-Riitta Pirhonen (småbarnspedagogik och grundläggande utbildning) tfn 029 533 0258
överdirektör Mika Tammilehto (andra stadiet), tfn 029 533 0 308
överdirektör Tapio Kosunen (högskoleutbildning och forskning), tfn 029 533 0 440
överdirektör Riitta Kaivosoja (kultur- och konstpolitik), tfn 029 533 0129
överdirektör Esko Ranto, (ungdoms- och idrottsärenden), tfn 029 533 0115
planeringschef Kirsi Heinivirta (kontinuerligt lärande), tfn 029 533 0136

Högskoleutbildning och forskning Idrott Kultur Unga Utbildning Yrkesutbildning