Hyppää sisältöön

Kuntien ja alueellisen kulttuuritoiminnan kehittämiseen 1,3 miljoonaa euroa

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 12.12.2022 12.44
Uutinen

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen on päättänyt kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistehtävistä ja myöntänyt näihin avustuksina yhteensä 1 335 000 euroa. Valtakunnallisen kehittämistehtävän toimeenpanoon myönnettiin 185 000 euroa ja alueellisen kehittämistehtävän toimeenpanoon 1 150 000 euroa.

Valtakunnallinen kehittämistehtävä myönnettiin Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry:lle, alueelliset kehittämistehtävät Etelä-Karjalan liitolle, Etelä-Pohjanmaan liitolle, Keski-Suomen liitolle, Päijät-Hämeen liitolle, Rovaniemen kaupungille, Satakuntaliitolle ja Österbottens Förbund – Pohjanmaan Liitto Kuntayhtymälle.

Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry:n valtakunnallisen kehittämistehtävän tavoitteena on vahvistaa kuntien kulttuuritoimijoiden osaamista kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvissä kysymyksissä sekä syrjinnän ja rasismin vastaisista toimintatavoista tarjoamalla kunnille räätälöityjä koulutuksia ja työkaluja, konsulttiapua sekä muuta tukea. Hankkeessa kehitetään myös uusia menetelmiä, joiden kautta moninaisuustyön vaikuttavuutta voidaan seurata ja vahvistaa.

- Nyt rahoitettava valtakunnallinen kehittämistehtävä on kolmas toteutettava valtakunnallinen kehittämistehtävä. Se kohdentuu kulttuurisen moninaisuuden haasteeseen kuntien kulttuuritoiminnassa. Tehtävä on temaattisesti ja toiminnallisesti sekä tärkeä että ajankohtainen eikä siinä ole päällekkäistä toimintaa suhteessa aiempiin kehittämistehtäviin, sanoo ministeri Petri Honkonen.

Etelä-Karjalan liiton kehittämistehtävän tavoitteena on, että Etelä-Karjalan kulttuurikunnat EKKU tiivistäisi kuntien kulttuuriyhteistyötä ja vahvistaisi kulttuuripalveluiden saatavuutta. Hankkeella vahvistettaisiin Etelä-Karjalan kuntien kulttuuriyhteistyötä, verkostomaista toimintaa ja kulttuurin ja taiteen saatavuutta ja saavutettavuutta.

Etelä-Pohjanmaan liiton kehittämistehtävän tavoitteena on mm. luoda kuntien kulttuuritoiminnan käsikirja. Alan käsitteistöä ja käytäntöjä kokoava opas tukisi kulttuuripalveluiden yhdenvertaista järjestämistä ja saatavuutta erikokoisissa kunnissa.

Keski-Suomen liiton kehittämistehtävän tavoitteena on edistää kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain tavoitteiden ja tehtävien toteuttamista Keski-Suomen maakunnassa. Kehittämistehtävän sisältö, tavoitteet ja toimenpiteet perustuvat kuntien kehittämistarpeisiin vahvistamalla yhteistyörakenteita, yhteistyömalleja ja osaamista.

Päijät-Hämeen liiton kehittämistehtävän tavoitteena on syventää rakenteellista yhteistyötä Päijät-Hämeen kuntien kulttuuritoimien välillä ja laajemmin kulttuurikentän kanssa, kasvattaa kuntien kulttuuritoimen henkilöstön ja heidän verkostojensa osaamista sekä parantaa kulttuurin saatavuutta ja yhdenvertaista saavutettavuutta. Samalla edistettäisiin ammattimaisen taiteellisen työn mahdollisuuksia.

Rovaniemen kaupungin kehittämistehtävän tavoitteena on kehittää Lapin maakunnallisen kulttuurin asiantuntijaverkoston toimintaa vahvistamalla kuntien kulttuuritoimijoiden osaamista, keskinäistä ja eri taide- ja kulttuuritoimijoiden välistä vuorovaikutusta, vertaisoppimista ja yhteistoimijuutta sekä mahdollistaa verkoston osallistuminen myös tulevassa alueellisessa kehittämistoiminnassa.

Satakuntaliiton kehittämistehtävän tavoitteena on edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja saavutettavuutta sekä toimintaedellytyksiä, kehittää kulttuuripalvelujen järjestämiseen liittyvää osaamista ja kestäviä toimintamalleja sekä vahvistaa alueen toimijoiden, erityisesti kuntien, yhteistyötä. Tarkoituksena olisi myös tuoda esille ajantasaista tietoa kulttuurin ja taiteen tilasta, osaamisesta sekä vaikutuksista.

Österbottens Förbund – Pohjanmaan Liitto Kuntayhtymän kehittämistehtävän tavoitteena on kulttuurisen vapaaehtoistoiminnan kehittäminen, jotta maakunnan asukkaiden kynnys osallistua kulttuuriin madaltuisi, sekä samalla vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kulttuurin ja taiteen keinoin.

- Alueellisissa kehittämistehtävissä on tärkeää, että niitä voitaisiin toteuttaa kattavasti eri puolilla maata. Nyt rahoitettavat kehittämistehtävät lisäävät kattavuutta. Valtakunnallinen ja alueellinen kattavuus olisi tärkeää, jotta erityisesti pieniä kuntia voitaisiin tukea asukkaiden yhdenvertaisten kulttuuripalveluiden järjestämisessä ja sivistyksellisten perusoikeuksien toteutumisessa nykyistä paremmin, Honkonen jatkaa.

Kuntien kulttuuritoimintalain mukaan kehittämistehtävällä tuetaan kuntien kulttuuritoiminnan laatua, vaikuttavuutta, henkilöstön osaamista, asukkaiden yhdenvertaisuutta ja kuntien yhteistoimintaa. Valtakunnallisen kehittämistehtävän saaneen toimijan tulee tarjota asiantuntemusta kaikkien kuntien käyttöön, ja alueellisten kehittämistehtävien saaneiden toimijoiden yhden tai useamman maakunnan alueella.

Lisätietoja: kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, p. 0295 3 30144

Kulttuuri Petri Honkonen