Hyppää sisältöön

Kuntakysely: oppilashuollon palveluiden tarjoaminen on vähentynyt poikkeusolojen aikana

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 13.5.2020 17.02
Tiedote

Kuntiin tehdyn kyselyn mukaan oppilashuollossa on parannettavaa muun muassa koululaisten lääkäripalveluiden osalta. Lähiopetukseen osallistuvien oppilaiden määrissä ei ole ollut muutoksia viime viikkoina.

Aluehallintoviraston ja opetus- ja kulttuuriministeriön kuntiin viikolla 19 tekemän kyselyn perusteella lähiopetukseen osallistuvien oppilaiden määrä on säilynyt samalla tasolla, kun taas varhaiskasvatukseen osallistuvien määrä jatkaa edellisten viikkojen tapaan nousuaan.

Aikavälillä 29.4.−6.5.2020 kunnilta tiedusteltiin erillisellä kyselyllä myös oppilashuollon ja oppimisen tuen tilannetta. Kaikista vastanneista kunnista 33 prosenttia kertoo kyselyssä, että poikkeustila on vähentänyt tai vähentänyt merkittävästi oppilaiden monialaisessa asiantuntijaryhmässä tapahtuvan yksilökohtaisen oppilashuollon toteutumista. 20 suurimman kunnan joukossa vähentymistä oli tapahtunut hieman enemmän, niillä vastaava luku on 36 prosenttia.

Yksilöllisellä oppilashuollolla tarkoitetaan yksittäiselle oppilaalle tarjottavia palveluita, joihin kuuluu esimerkiksi kouluterveydenhuoltoa ja muiden ammattilaisten palveluita oppilaalle.

Kyselyn perusteella oppilaille tarjottavien kuraattoripalveluiden saatavuus on hyvä 87 prosentissa kunnista. Psykologi- ja terveydenhoitajapalveluiden saatavuus on kyselyn mukaan vähintään hyvä yli puolessa kunnista. Vain 44,7 prosenttia kunnista arvioi oppilaille tarjottavien lääkäripalveluiden saatavuuden vähintään hyväksi ja 31,8 prosenttia arvioi niiden saatavuuden huonoksi tai erittäin huonoksi. Yhteensä 43,5 prosenttia kaikista kyselyyn vastanneista kunnista arvioi, että koululaisten lääkäripalvelut ovat huonontuneet poikkeusolojen aikana.

Oppilashuoltoa ja oppimisen tukea selvittävän kyselyn perusteella oppimisen haasteet näkyvät etäopetuksessa samaan tapaan kuin lähiopetuksessakin. Vaikeasti tavoitettavien, poissaolevien oppilaiden osuuden ei koeta olevan suurempi kuin normaalioloissa. Näiden oppilaiden arvellaan olevan haavoittuvassa asemassa esimerkiksi perheen voimavarojen, oppimisen haasteiden tai tietoteknisten ongelmien takia. Kunnissa on sovellettu monenlaisia keinoja oppilaiden tavoittamiseen, esimerkiksi keskustelua perheiden kanssa on lisätty.

Aiempaa useampi valmistavan opetuksen lähiopetuksessa, varhaiskasvatukseen osallistuminen kasvussa sekä kunnissa että yksityisellä sektorilla

Viikon 19 kyselyn perusteella perusopetuksen 1.−3. luokan oppilaista lähiopetukseen osallistuu yhdeksän prosenttia normaalitilanteeseen verrattuna. 4.−9. luokkien erityisen tuen päätöksen saaneet ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden määrä lähiopetuksessa on säilynyt ennallaan: viisi prosenttia normaalioloihin verrattuna osallistuu lähiopetukseen. Valmistavan opetuksen lähiopetukseen osallistuu 16 prosenttia oppilaista normaalitilanteeseen verrattuna, mikä on kaksi prosenttiyksikköä edellistä viikkoa enemmän.

Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä on kasvanut viime viikkojen aikana ja on edelleen nousussa. Normaalitilanteeseen verrattuna 32 prosenttia lapsista osallistuu kuntien varhaiskasvatukseen. Yksityisissä päiväkodeissa vastaava luku on 36 prosenttia. Molemmat osuudet kasvoivat edelliseen kyselyyn nähden muutamalla prosenttiyksiköllä. Esiopetukseen osallistuu 21 prosenttia, mikä on kaksi prosenttiyksikköä edellisviikkoa enemmän.

Tilannekuvaa on kerätty kunnista viikoittaisilla kyselyillä

Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen tilannekyselyä on tehty viikoittain verkkokyselynä kunnille. Kyselyssä on kartoitettu opetuksen ja varhaiskasvatuksen tilannetta poikkeusoloissa; siinä on tiedusteltu mm. varhaiskasvatuksessa olevien ja perus- ja esiopetuksen lähi- ja etäopetukseen osallistuvien lasten määrää, työssä olevan opetus- ja varhaiskasvatushenkilöstön määrää sekä arviota palvelujen ja toimintakyvyn poikkeamista normaalitilanteeseen verrattuna.

Uusimman tilannekyselyn vastaukset on annettu viikolla 19, ja kyselyyn vastasi perusopetuksen osalta 226 kuntaa eli 76,9 prosenttia kaikista kunnista. Varhaiskasvatusta koskeviin kysymyksiin vastasi 254 kuntaa eli 86,4 prosenttia kaikista kunnista. Kyselyn tuloksia voidaan pitää edustavana. Oppilashuollosta ja oppimisen tuesta aikavälillä 29.4.−6.5. tehtyyn erilliskyselyyn vastasi 171 kuntaa eli 58 % kunnista.

Kuntien tilannekyselyjä perusopetuksesta ja varhaiskasvatuksesta jatketaan vielä toukokuun aikana.

Lisätietoa:

Aluehallintovirasto:

  • Opetustoimen ylitarkastaja Mari Kyllönen, p. 0295 018 664
  • Ylitarkastaja Anu Liljeström, p. 0295 016 224
  • Lakimies Thomas Sundell, p. 0295 018 620

[email protected]

Opetus- ja kulttuuriministeriö:

Kyselyn vastausprosentit sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osallistumisprosentit viikolla 19 (pdf)

Oppilashuollon palveluiden tarjoaminen (pdf)