Hyppää sisältöön

Opetushallitus ja opetus- ja kulttuuriministeriö:
Kouluille opas seksuaaliseen häirintään puuttumisesta – oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin vahvistamiseksi toimenpideohjelma

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 6.3.2018 10.03
Tiedote
Häirintään puuttuminen on yhteinen asia, muistutti opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Opetushallitus on julkaissut peruskouluille, lukioille ja toisen asteen ammatillisille oppilaitoksille oppaan seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemisestä ja siihen puuttumisesta. Opas on laadittu opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen toimeksiannosta. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää keväällä 2018 varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, toisen asteen oppilaitosten sekä korkeakoulujen oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuuria kehittävän laajan toimenpideohjelman. Ohjelman toteuttamiseen varataan 5 miljoonaa euroa.

– Jokaiselle lapselle ja nuorelle on taattava koskemattomuus, turvallisuus ja mahdollisuus kasvaa omana itsenään, suojassa häirinnältä ja hyväksikäytöltä. #metoo-ilmiön myötä esille tulleet tapaukset osoittavat, että lasten ja nuorten suojelemiseksi on tehtävä enemmän. Kaikkein vakavinta on se, ettei lasten ja nuorten hätään ole aina suhtauduttu vakavasti, ei ole uskottu eikä puututtu. Nyt on kerta kaikkiaan yhdessä laitettava kuntoon käytännöt, miten häirintään aina puututaan ja lapsia ja nuoria suojellaan, opetusministeri Grahn-Laasonen sanoo.

– Koulutuksen järjestäjän tehtävä on varmistaa, että oppimisympäristö on turvallinen kaikille lapsille ja nuorille. Opas kouluille sekä koulujen turvallisuuskulttuuria kehittävä laaja toimintaohjelma resursseineen tuovat työkaluja ja tukea koulutuksenjärjestäjille, rehtoreille ja opettajille ennaltaehkäistä ja puuttua ongelmiin. Tehtävä on yhteinen, toimitaan yhdessä, ministeri vetoaa.

Oppilaitoksilla on yksiselitteinen lain tuoma velvoite ehkäistä ennalta seksuaalista häirintää ja puuttua siihen. Julkisuudessa esillä olleet tapaukset ja kouluterveyskyselyt paljastavat, että seksuaalista häirintää kuitenkin esiintyy eikä esiin tulleisiin tilanteisiin ole aina puututtu asianmukaisesti.

– Tarkempi ohjeistus koettiin siksi tarpeelliseksi. Ohje tuo näkyväksi keinot, joita oppilaitoksilla on ilmiön ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi. Se kattaa aiheen käsittelyn myös eri oppiaineissa sekä antaa konkreettisia toimintaohjeita rehtoreille, opettajille, opiskeluhuollolle, opiskelijoille ja huoltajille, opetusneuvos Kristiina Laitinen Opetushallituksesta kertoo.

Kunnilla ja muilla koulutuksen järjestäjillä on ollut vuodesta 2003 velvollisuus laatia suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Suunnitelmassa kuvataan muun muassa sitä, miten seksuaalista häirintää ehkäistään, miten siihen puututaan ja miten suunnitelman toteutumista seurataan kouluissa. Siinä tulee ottaa huomioon sekä opiskelijoiden keskinäiset että opiskelijoiden ja aikuisten väliset vuorovaikutussuhteet.

Myös tasa-arvolaki kieltää seksuaalisen häirinnän ja edellyttää puuttumaan siihen. Terveydenhuoltolaki puolestaan velvoittaa tarkastamaan kolmen vuoden välein koulujen ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä psykososiaalisen hyvinvoinnin. Tarkastus kattaa myös seksuaalisen häirinnän ja siihen liittyvät toimintatavat.

Silti lukioista 21 %:lla ja ammatillisen koulutuksen toimipisteistä 18 %:lla ei ole kirjattua käytäntöä tai menettelytapaa seksuaalisen häirinnän tunnistamiseksi tai siihen puuttumiseksi. Peruskouluissa vastaava luku on 12 %. Luvut käyvät ilmi viimeisimmistä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveydenedistämisaktiivisuuteen (TEA) liittyvästä tiedonkeruista, jotka on toteutettu yhteistyössä Opetushallituksen kanssa.

Oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin kehittämiseen toimenpideohjelma

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää keväällä 2018 varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, toisen asteen oppilaitosten sekä korkeakoulujen oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuuria kehittävän toimenpideohjelman. Ohjelmassa käsitellään myös häirinnän ehkäisyä. Toimenpideohjelman toteuttamiseen varataan yhteensä 5 miljoonan euron määräraha.

Toimenpideohjelmassa toteutetaan oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuuria vahvistavia toimenpiteitä varhaiskasvatus- ja esiopetusyksiköissä, kouluissa ja oppilaitoksissa. Osana turvallisuuskulttuuria edistävää toimenpideohjelmaa suunnitellaan täydennyskoulutusta opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja Poliisihallituksen välisenä yhteistyönä. Myös rehtoreilta edellytettävään opetushallinnon tutkintoon on tavoitteena lisätä turvallisuusosaamista ja -johtamista tukevaa sisältöä. Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osalta oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin kehittämistyöhön suunnataan määrärahoja 4 miljoonaa euroa.

Ammatillisessa koulutuksessa turvallisuuskulttuurin kehittäminen on kiinteä osa ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa. Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa keväällä 2018 työryhmän valmistelemaan ehdotusta ammatillisen koulutuksen turvallisuusstrategiaksi. Lisäksi kerätään ja levitetään parhaita käytäntöjä turvallisuuskulttuurin edistämiseksi. Ammatillisen koulutuksen turvallisuusstrategian toimeenpanon tukemiseen varataan 1 miljoonan euron määräraha.

Korkeakouluvision toimeenpanon ”Hyvinvoivat korkeakouluyhteisöt” -työryhmä valmistelee yhteisiä periaatteita epäasiallisen käyttäytymisen ja häirinnän ehkäisemiseksi korkeakouluissa. Niitä koskeva ohjeistus julkistetaan loppukeväästä 2018. Opetus- ja kulttuuriministeriö käy tulossopimuskauden puolivälin neuvottelut touko-kesäkuussa 2018 yliopistojen ja syksyllä 2018 ammattikorkeakoulujen kanssa. Neuvottelujen yhteydessä varmistetaan, että korkeakouluilla on toimivat käytännöt seksuaalisen häirinnän ja kiusaamisen ehkäisemiseen.

Lisätietoja:

Ministerin haastattelupyynnöt:
- erityisavustaja Daniel Sazonov, p. 02953 30276

Opas kouluille seksuaaliseen häirintään puuttumisesta:
- johtaja Matti Lahtinen, Opetushallitus, p. 0295 331 241, [email protected]
- opetusneuvos Kristiina Laitinen, Opetushallitus, 0295 331 244, [email protected]

Oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin toimenpideohjelma:
- opetusneuvos Heli Nederström, OKM, p. 0293 3 30122

Opetushallituksen opas seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa

Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus ja tiede Koulutus Sanni Grahn-Laasonen Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus