Hyppää sisältöön

Ny rekommendation om coronasäkerhet med fokus på lokala åtgärder för småbarnspedagogiken, läroanstalter och högskolor

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 12.10.2021 11.53
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd har utfärdat en ny rekommendation om hälsosäkerhet för småbarnspedagogiken, skolorna, läroanstalterna och högskolorna. I rekommendationen har man beaktat ändringarna i lagen om smittsamma sjukdomar och övergången till lokala och regionala precisionsåtgärder när coronabegränsningarna avvecklas. Rekommendationen har uppdaterats så att den motsvarar de övriga gällande rekommendationerna om coronaepidemin och statsrådets riktlinjer. 

Syftet med rekommendationen är att stöda tryggt ordnande av småbarnspedagogik och utbildning samt trygg användning av lokaler medan coronaepidemin pågår. Genom att följa rekommendationen kan man förebygga smitta och minska antalet exponerade. Om regionala smittkluster uppstår ska epidemin i första hand bekämpas genom lokala och regionala åtgärder som baserar sig på lagen om smittsamma sjukdomar. Den nya rekommendationen ersätter motsvarande rekommendation som utfärdades i augusti.

Rekommendationerna om användningen av munskydd kan variera regionalt

Enligt den uppföljning som Institutet för hälsa och välfärd har gjort har risken för coronavirussmitta varit liten inom småbarnspedagogiken, i skolorna och vid läroanstalterna, och det finns inte längre något behov av att ge en allmän nationell rekommendation om användningen av munskydd för undervisningssektorn. Regionala och lokala behöriga myndigheter kan i enlighet med epidemiläget ge egna kompletterande eller mer begränsade rekommendationer som grundar sig på deras riskbedömning. Utbildningsanordnarna ansvarar för säkerheten i studiemiljön och kan utfärda egna rekommendationer om munskydd som gäller lokaler för undervisning och tentamina. Rekommendationerna om användningen av munskydd i läroanstalter, skolor och inom småbarnspedagogiken kan därför variera regionalt och från läroanstalt till läroanstalt.

De temporära bestämmelserna om åtgärder för att förebygga coronaepidemin i lagen om smittsamma sjukdomar gäller fram till den 31 december 2021. Enligt lagen om smittsamma sjukdomar ska man fortfarande säkerställa effektiviserad rengöring av lokalerna och se till att det t.ex. finns möjlighet att rengöra händerna. 

Det tidigare kravet på två meters avstånd har slopats i lagen om smittsamma sjukdomar. Det är dock fortfarande bra att ordna vistelsen i lokaler så glest som möjligt. Tillräckliga avstånd och undvikande av närkontakter förhindrar smitta. Den nationella rekommendationen om att undervisningsgrupperna ska hållas isär kan slopas. Likaså slopas den tidigare nationella rekommendationen om säkerhetsavstånd på två meter.

Övergång till befogenheter enligt lagen om smittsamma sjukdomar

I enlighet med statsrådets principbeslut av den 9 september 2021 slopas de begränsningar och rekommendationer som tidigare baserat sig på regionala epidemifaser (basnivå, accelerationsfas, samhällsspridning) när en tillräcklig vaccinationstäckning har uppnåtts. Om smittläget tillåter kan regionerna börja avveckla restriktioner stegvis redan före det. Förfarandena inom småbarnspedagogiken och i skolorna, läroanstalterna och högskolorna grundar sig på de lagar som reglerar deras verksamhet och i första hand på befogenheter enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

För att förhindra att eventuella infektioner sprids är det viktigt att alla iakttar den praxis att man inte deltar i småbarnspedagogik, undervisning eller annan verksamhet som ordnas i läroanstalternas lokaler om man har symtom eller är sjuk.

Mer information: 
överdirektör Eeva-Riitta Pirhonen, tfn 0295 330 258 (småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och fritt bildningsarbete)
undervisningsrådet Heli Nederström, tfn 0295 330 122 (småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och fritt bildningsarbete, anträffbar 13.10 >) 
regeringsrådet Sami Aalto, tfn 0295 330 082 (gymnasier och yrkesutbildning) regeringsrådet Laura Hansén, tfn 0295330098 (högskolor)

Allmänbildande utbildning Högskoleutbildning och forskning Småbarnspedagogik Utbildning Yrkesutbildning