Hyppää sisältöön

Understöd kan sökas för kontinuerligt lärande – genom projekten stöds snabbverkande sysselsättningsåtgärder och nytt slags samarbete

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 23.1.2020 12.04 | Publicerad på svenska 24.1.2020 kl. 12.26
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser understöd för projekt inom kontinuerligt lärande som snabbt svarar på arbetslivets brist på kompetent arbetskraft samt stöder målen för kommunförsöket med sysselsättning och utvecklandet av regionala verksamhetsmodeller. Understöd kan också sökas för att förbättra invandrarnas kompetens och arbetslivsfärdigheter. För ändamålen reserveras sammanlagt 23 miljoner euro.

Ansökningstiden för understöd går ut 3.3.2020 och avsikten är att besluten fattas före utgången av april.

Inom yrkesutbildningen riktas undervisnings- och kulturministeriets specialunderstöd till arbetskraftsutbildning som genomförs av utbildningsanordnarna. Understöd kan sökas bl.a. för identifiering av kompetensbehov samt för individuell handledning och individuellt stöd.

Vid högskolor kan understöd användas till exempel för kortvariga utbildningar, såsom helheter som består av examensdelar, utbildningar som ger behörighet och språkutbildning för invandrare.

Läroanstalter för fritt bildningsarbete kan ansöka om finansiering för utveckling och genomförande av kortvarig utbildning som inte leder till examen samt för stärkande av grundläggande färdigheter, stödåtgärder och uppsökande verksamhet.

Därtill kan understöd beviljas för kompetenscentrumverksamhet för invandrare och för projekt som förbättrar invandrarföräldrars språkkunskaper, grundläggande färdigheter och sysselsättningsmöjligheter.

Även handlednings-, rådgivnings- och stödtjänsterna utvecklas. Den information som fås genom kompetenskartläggningarna och handledningen utnyttjas vid planeringen av utbildningarna, och genom samarbete mellan aktörerna i regionen säkerställs effekterna på sysselsättningen. 

Utbildnings- och sysselsättningstjänsternas nya finansieringssätt och verksamhetsmodell är en del av undervisnings- och kulturministeriets och arbets- och näringsministeriets åtgärder för att främja sysselsättningen och svara snabbare på kompetensbehoven. Målet är att höja sysselsättningsgraden, stöda kompetensen hos grupper som är underrepresenterade i utbildningen och förbättra tillgången på kompetent arbetskraft inom branscher som lider brist på arbetskraft.

Beslut om fördelning av understöden till olika utbildnings-, handlednings- och stödprojekt fattas på basis av undervisnings- och kulturministeriets och arbets- och näringsministeriets gemensamma beredning.

Mer information:

Yrkesutbildning: Ville Heinonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 330 105
Högskolor: undervisningsrådet Sanna Hirsivaara, tfn 0295 330 111
Fritt bildningsarbete och invandrarföräldrars kunskaper i finska/svenska och grundläggande färdigheter: undervisningsrådet Annika Bussman, tfn 0295 330 407
Kompetenscentrum för invandrare: planeringschef Kirsi Heinivirta, tfn 0295 330 136

Allmänbildande utbildning Högskoleutbildning och forskning Utbildning Yrkesutbildning