Hyppää sisältöön

Ehdotus lastenkulttuuripoliittiseksi ohjelmaksi valmistunut

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 14.2.2014 7.35
Tiedote -

Ehdotus lastenkulttuuripoliittiseksi ohjelmaksi vuosille 2014–2018 luovutettiin perjantaina kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäelle ja opetusministeri Krista Kiurulle. Ehdotuksen tavoitteena on saada taide ja kulttuuri nykyistä tasavertaisemmin lasten ulottuville, omaksuttavaksi ja osallistuttavaksi. Ehdotukseen sisältyvillä toimenpiteillä lisätään lasten ja nuorten hyvinvointia ja vahvistetaan lastenkulttuuria. Ohjelmaehdotus koskee alle 18-vuotiaita lapsia.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä laadittu ohjelmaehdotus korostaa lapsuuden laatua ja arvostamista, lasten ja nuorten kuulemista esimerkiksi heidän käyttämiensä ympäristöjen suunnittelussa sekä aikuisten ja lasten vuorovaikutuksen tärkeyttä.

Ohjelmaehdotuksessa esitetään toimenpiteitä, joilla taide ja kulttuuri saataisiin nykyistä tasavertaisemmin lasten ja nuorten ulottuville. Kaikkien toimenpiteiden toteutuminen edellyttäisi useiden toimijoiden ja hallinnonalojen yhteistyötä sekä laajaa poliittista sitoutumista. 

- Uskon, että tietoisella ja kunnianhimoisella kulttuuripolitiikalla voidaan aidosti toteuttaa suomalaisten lasten toiveita. Lastenkulttuuripoliittinen ohjelmaehdotus on osa tätä politiikkaa. Vaikka kyse on ehdotuksista, on lopputulos kuitenkin meille tärkeä toimintaa tukeva työkalu, sanoi kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki

- Pidän hyvänä, että ohjelmaehdotuksessa on lähdetty lastenkulttuurin laajasta ymmärtämisestä, jossa lapsilla on oikeus kaikkeen taiteeseen ja kulttuuriperintöön. Lapset ovat aikuisia valppaampia omaksumaan, kokemaan ja oppimaan taiteesta ja kulttuurista ympärillämme. Lapsiyleisö on uteliasta, rehellistä ja pyrkii usein aktiiviseen vuorovaikutukseen, Arhinmäki sanoi. 

- Taide- ja taitoaineiden merkitys on keskeinen, kun puhutaan koulun kulttuurikasvatuksen eheyttämisestä muuhun opetukseen ja koulun ulkopuoliseen toimintaan. Lisäämällä jokaisen lapsen ja nuoren kulttuurikompetenssia vahvistetaan identiteettien rakentumista - osallisuuden ja vaikuttamisen keinoja, suhdetta omaan ympäristöön ja globaaliin maailmaan, sanoi opetusministeri Krista Kiuru.

Ohjelmaehdotukseen sisältyy seitsemän toimenpide-ehdotusta, jotka kohdistuvat kulttuuri- ja koulutuspolitiikkaan, kunnille ja lastenkulttuurin toimijoille.

Ohjelmaehdotuksen mukaan Suomeen tulisi muun muassa perustaa Valtakunnallinen lastenkulttuurin ja taidekasvatuksen edistämiskeskus Valas (toimenpide-ehdotus 1). Keskus toimisi lastenkulttuurin ja taidekasvatuksen aseman vahvistamiseksi sekä toisi esiin lapsia koskevaa tietoa ja tutkimusta. 

- Toisin kuin monilla muilla taiteen ja kulttuurin aloilla, lastenkulttuurilla ei toistaiseksi ole omaa edistämis- tai tiedotuskeskusta. Yhtenä toimenpiteenä ehdotetaan tämän puutteen täyttämistä lasten omalla keskuksella Valaalla. Vaikka kulttuuribudjetissa on jouduttu tekemään vaikeita säästöpäätöksiä, olemme halunneet panostaa lastenkulttuuriin. Lastenkulttuuri onkin jätetty säästöjen ulkopuolelle. Tässä taloudellisessa tilanteessa on kuitenkin vaikea löytää määrärahoja kokonaan uusille toimintamuodoille, sanoi ministeri Arhinmäki.

Ohjelmaehdotuksessa esitetään myös, että Suomessa tulisi ottaa käyttöön niin sanottu eheytetty koulupäivä, eli harrastustoiminnan lisääminen koulun tiloissa koulupäivän jälkeen (toimenpide-ehdotus 2). 

- Lastenkulttuuri on kulttuuri- ja koulutuspolitiikan yhteinen asia. Varhaiskasvatus ja koulu sekä aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta ovat lasten ja nuorten yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien kannalta avainasemassa. Parhaillaan käynnissä olevassa perusopetuksen opetussuunnitelmauudistuksessa kiinnitetään huomiota muun muassa monipuolisten oppimisympäristöjen kehittämiseen. Tässä taide- ja kulttuuritoimijoilla on paljon annettavaa, muistutti opetusministeri Kiuru.

Muut lastenkulttuuripoliittisen ohjelmaehdotuksen toimenpiteet ovat:
3) Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus ja saatavuus kirjoitetaan lapsia ja nuoria koskeviksi perusoikeuksiksi
4) Lasten ja nuorten kanssa suunnitellaan ja heille avataan liikuntaan ja harrastamiseen innostavia tiloja
5) Lasten ja nuorten kulttuurikompetenssia vahvistetaan
6) Lasten mahdollisuuksia osallistua taiteeseen ja kulttuuriin lisätään
7) Lastenkulttuurin ja taidepedagogiikan opintoja lisätään opettajien koulutuksessa.

Ohjelmaehdotus on järjestyksessä toinen. Edellinen opetus- ja kulttuuriministeriön lastenkulttuuripoliittinen ohjelma koski vuosia 2003–2007.

Ehdotus lastenkulttuuripoliittiseksi ohjelmaksi (Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:6)

Lisätietoja:
ohjausryhmän sihteeri, kulttuurisihteeri Iina Berden, p. 0295 3 30069