Hyppää sisältöön

Eduskunta hyväksyi Taiteen edistämiskeskuksen perustamisen

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 7.11.2012 14.30
Uutinen

Eduskunta on käsittelyssään hyväksynyt lain Taiteen edistämiskeskuksen perustamisesta. Taiteen edistämiskeskus toimii opetus- ja kulttuuriministeriön alaisena virastona, jolla on aluetoimipisteitä. Keskuksen yhteydessä on itsenäistä päätäntävaltaa käyttäviä luottamuselimiä, joita ovat taideneuvosto, valtion ja alueelliset taidetoimikunnat sekä erillislautakunnat.

Opetus- ja kulttuuriministeriön valmisteleman lain sisältö hyväksyttiin eduskunnassa sivistysvaliokunnan mietinnön mukaisena. Valiokunta korosti esitykseen tekemissään muutoksissa taiteen ensisijaisuutta Taiteen edistämiskeskuksen ja erityisesti taidetoimikuntalaitoksen tehtävissä. Taiteen edistämisen lisäksi Taiteen edistämiskeskukselle tulee kulttuurin edistämiseen liittyviä tehtäviä.

Lakiuudistuksessa taidetoimikuntalaitoksen toimintaa selkeytetään erottamalla keskuksen viranomaistehtävät ja luottamuselimen arviointiin perustuvat tehtävät toisistaan. Hallintoa ja sen läpinäkyvyyttä pyritään parantamaan muun muassa selkeyttämällä valtionavustus- ja apurahapäätöksentekoa, josta voi jatkossa tehdä oikaisuvaatimuksen ja hakea muutosta laillisuusperusteella.

Vahvaa vertaisarviointia

Uudistuksessa säilytetään luottamuselimet sekä valtakunnallisella että alueellisella tasolla. Itsenäistä päätäntävaltaa käyttäviä luottamuselimiä ovat taideneuvosto, valtion ja alueelliset taidetoimikunnat sekä erillislautakunnat.

Taiteilijoiden ja taiteilijaryhmien apurahoista ja palkinnoista päättävät toimikunnat. Lisäksi ne toimivat asiantuntijaeliminä. Toimikunnat nimeää taideneuvosto ja niiden toimikausi on kaksi vuotta. Taideneuvosto voi tarvittaessa asettaa valtion taidetoimikuntaan vertaisarviointiin liittyviä asioita valmistelevia jaostoja.

Vertaisarvioinnin toteutumisen kannalta eduskunta korosti luottamusmiesten valintaprosessin ja luottamuselinten asiantuntemuksen laaja-alaisuuden tärkeyttä. Jäseniä valittaessa on huolehdittava, että toimikunnan taiteellinen ja muu asiantuntemus on monipuolista ja että kielelliset ja alueelliset näkökohdat otetaan huomioon.

Tarkoituksena on, että Taiteen edistämiskeskuksen keskustoimipaikka jää Helsinkiin ja asetuksella säädetään, että virasto päättää itsenäisesti aluetoimipisteidensä määrästä, sijainnista ja tehtävien organisoinnista. Nykyiset 13 alueellista taidetoimikuntaa säilyvät eikä niiden toimialueisiin tule muutoksia. Myös henkilöstön määrä pysyy ennallaan.

Tasavallan presidentin on seuraavaksi tarkoitus vahvistaa eduskunnan hyväksymä laki, joka tulisi voimaan vuoden 2013 alusta. Uusi laki korvaa nykyisen taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain. Lähtökohtana on ollut uudistaa 1960-luvulta peräisin olevan taidetoimikuntalaitoksen toimintaa ja rakennetta vastaamaan paremmin toimintaympäristön muutoksiin.


Linkkejä