Hyppää sisältöön

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinnot kolmelle järjestäjälle

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 1.11.2016 12.00
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vuoden 2016 ammatillisen koulutuksen laatupalkinnot kolmelle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle: Kauppiaitten Kauppaoppilaitokselle (Mercuria), Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymälle (PKKY) ja Tampereen Aikuiskoulutuskeskukselle (TAKK). Lisäksi kunniamaininnan sai Pop & Jazz Konservatorio. Palkinnot jakoi opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen tiistaina Jyväskylässä ammatillisen koulutuksen seminaarin 2016 yhteydessä.

Laatupalkintokilpailun teemana vuonna 2016 oli osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys.

Ammatillista peruskoulutusta antavat koulutuksen järjestäjät voivat saada laatupalkinnon tunnustuksena toiminnan, sen jatkuvan kehittämisen ja tulosten laadusta sekä esimerkillisestä työstä ammatillisen koulutuksen kehittämisessä. Laatupalkinnolla kannustetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjiä toiminnan laadun arviointiin ja parantamiseen. Tavoitteena on löytää parhaita käytäntöjä muiden organisaatioiden oppimisen perustaksi ja edistää ammatillisen koulutuksen arvostusta, vetovoimaa ja tunnettuutta.

- Ammatilliseen koulutukseen tehdään suuri reformi, jossa koko koulutuksen lainsäädäntö, tutkinnot ja rahoitus uudistetaan. Kyseessä on yksi suurimmista koulutuksen uudistuksista sitten 1990-luvun koululakien uudistamisen. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista lisätään, samoin opiskelijoille suunniteltuja yksilöllisiä opintopolkuja. Koulutuksessa otetaan jatkossa huomioon opiskelijan aikaisemmin hankittu osaaminen. Se ratkaisee, mitä osaa, ei se, miten pitkään opinnot kestävät. Palkitut koulutuksen järjestäjät ovat kehittäneet esimerkillisesti ammatillista koulutusta tulevaisuuden tarpeita varten, toteaa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Laatupalkintoperustelut:

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos MERCURIA (koulutuksen järjestäjä Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy)

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos on Vantaalla sijaitseva yksityinen koulutuksen järjestäjä, jonka omistajina ovat Vantaan kaupunki ja Helsingin Kauppiaitten Yhdistys ry. MERCURIA tarjoaa toisen asteen ammatillista koulutusta yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla. Opiskelijoita on n. 850 opiskelijaa ja henkilöstöä n. 55.

MERCURIAn missiona on kouluttaa osaavia liiketalouden ammattilaisia työelämän tarpeisiin. Toimintaa ohjaavat arvot: vastuullisesti, yhdessä ja uudistaen. Välittämisen, luottamuksen ja arvostuksen kulttuuri on arvopohja, jolle Mercurian strategia rakentuu ja joka on siirtynyt toiminnaksi. Tavoitteiden asettamisessa tuloksellisuus, asiakaslähtöisyys ja osaamisperusteisuus ovat keskiössä.

Kehitetyt toimintamallit mahdollistavat laajalle levinneen henkilökohtaistamisen ja yksilöllisten opintopolkujen toteutumisen, mikä on osaamisperusteisen toiminnan lähtökohta. Henkilökohtaistamisen myötä läpäisyn, valmistumisen ja työllistymisen tavoitteet ovat koko toimintaorganisaation ja sidosryhmien jakamia. Erityisen olennaista on, että myös opiskelijat jakavat ne. Kehittämistyötä tukee johdon luoma innovatiivinen ja kokeilut salliva kulttuuri. Onnistunut toimintatapojen kehittäminen näkyy erittäin hyvälle tasolle nousseissa toiminnan tuloksissa.

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä PKKY

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä on 13 kunnan omistama maakunnallinen ja monialainen koulutuksen järjestäjä. Tarjonta koostuu ammatillisesta perus- ja lisäkoulutuksesta. PKKY:ssä oli vuoden 2015 aikana n. 6650 opiskelijaa. Henkilöstöä oli vuoden 2015 lopussa kaikkiaan n. 920.

PKKY:n perustehtävä on valmentaa tulevaisuuden osaajia yhteistyössä työelämän kanssa. Toimintaa ohjaava arvo on vastuullisuus. PKKY:n strategia perustuu asiakaslähtöisyyteen ja osaamisperusteisuuteen, jota johto toteuttaa yhteisöllisillä ja osallistavilla prosesseilla sekä tarkoituksenmukaisesti suunnitellulla dialogisella johtamisjärjestelmällä. Pedagoginen johtaminen ja valmentava työote ohjaavat toimintaa ja kehittämistä.

Vuorovaikutteinen organisaatiokulttuuri, rakenteet ja toimintatavat tukevat joustavien opintopolkujen toteutumista. Osaamisperusteisuutta toteutetaan monien pedagogisten ratkaisujen avulla. Ennakoinnin toimintamalli on systemaattinen ja käytännössä toimeenpanoon vaikuttava. Kehittämistoiminta on monipuolista ja kytkeytyy tiivisti strategiassa asetettuihin menestystekijöihin. Hyviä käytänteitä on hyödynnetty omassa organisaatiossa ja levitetty myös laajasti kaikkien ammatillisen koulutuksen toimijoiden käyttöön. Toiminnassa korostuu tasaisen hyvä laatu, opiskelijoiden osaamisen vahvistaminen yksilöllisten opintopolkujen kautta sekä työelämän kanssa tehtävä yhteistyö. Asiakkaat antavat erinomaista palautetta koulutuksen ja yhteistyön laadusta. Onnistunut toimintatapojen kehittäminen näkyy toiminnan tuloksissa.

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK (koulutuksen järjestäjä Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr)

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus on säätiön ylläpitämä toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjä, jossa päätäntävaltaa käyttävät Tampereen kaupunki, Tampereen Kauppakamari sekä alueen työelämän edustajat. TAKK tarjoaa näyttötutkintokoulutusta useilla aloilla. TAKK:ssa oli vuoden 2015 alussa noin 14000 opiskelijaa. Henkilöstöä oli vuonna 2015 n. 300.

TAKK:n perustehtävänä on toimia ammatillisen osaamisen kehittäjänä ja huolehtia, että työ- ja elinkeinoelämällä on ammattitaitoista työvoimaa. Toimintaa ohjaavat arvot: luotettava kumppani ja rohkea edelläkävijä. Organisaation strateginen valinta edistää työ- ja elinkeinoelämän menestymistä ohjaa toimintaa läpi koko organisaation.

Asiakaslähtöisyys ja osaamisperustaisuus toteutuvat opiskelijoiden, henkilöstön ja sidosryhmien toiminnassa sekä työelämäkumppanuuksissa. Organisaation yhteiset toimintatavat henkilökohtaistamisessa ja työelämäjaksojen toteuttamisessa varmistavat asiakaslähtöisyyden ja osaamisperustaisuuden toteutumisen ja niiden laadun. Työelämän ja alojen erilaisuus huomioidaan, mikä näkyy organisaation suorituskyvyssä. Yksilöllisen opintopolun rakentaminen on TAKK:ssa kattava toimintatapa ja sitä tuetaan opiskelijoille suunnatuilla tukipalveluilla. Erityisen tuen palvelujen järjestäminen TAKK:n aikuiskoulutuksessa on erityisen maininnan arvoinen. Organisaatio toimii tasaisen hyvin ja varmasti.

KUNNIAMAININTA

Pop & Jazz Konservatorio (Pop & Jazz Konservatorion Säätiö sr)

Pop & Jazz Konservatorio on Pop & Jazz Konservatorion Säätiön ylläpitämä toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjä, joka järjestää musiikkialan perustutkintoa. Ammatillisen tutkinnon opiskelijoita oli vuoden 2015 lopussa 128. Henkilöstöä oli vuoden 2015 lopussa 81. Konservatorio valmistaa opiskelijoita musiikkialalle tyypilliseen freelance-pohjaiseen työelämään, jossa työtehtävät koostuvat lyhyistä, epätyypillisistä työsuhteista. Konservatorio tuottaa kehittämispalveluja myös muille musiikkioppilaitoksille ja toimii kiinteässä yhteistyössä Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa.

Pop & Jazz Konservatorion perustehtävä on edistää musiikin harrastamista sekä jatko-opintojen ja työelämän edellyttämän osaamisen saavuttamista. Toimintaa ohjaavina arvoina ovat opiskelijalähtöisyys, luovuus, henkinen kasvu ja yhteisöllisyys. Toimintakulttuuri on henkilöstöä ja opiskelijoita osallistava ja työelämälähtöisyyttä korostava. Tavoitteiden saavuttamiseksi on muun muassa toteutettu onnistuneesti tutkinnonuudistus, jossa opiskelijoiden tarpeet on nostettu keskiöön.

Pop & Jazz Konservatoriossa on kehitetty erinomaisesti toiminnan osaamisperusteisuutta ja asiakaslähtöisyyttä. Konservatorio on kehittänyt uudenlaisen tavan toteuttaa opintojen alussa orientaatioviikko, jonka aikana tehdään osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä suunnitellaan opiskelijoiden opintopolkuja. Esimerkillistä on myös arvolähtöisen jaksojärjestelmän käyttöönotto ja opiskelijoiden opintojen aikaisen työn opinnollistaminen. Pedagoginen johtaminen on tärkeässä roolissa uusien toimintamallien käyttöönotossa. Alan erityispiirteet on otettu hyvin huomioon toimintaa kehitettäessä. Rakenteet ja toimintamallit tukevat yrittäjyyden ja ammattimaisuuden edistämistä. Konservatoriossa pyritään tavoitteellisesti vahvistamaan opiskelijoiden itsensä työllistämisen taitoja. Konservatoriolla on erinomainen maine ja sieltä valmistuvat opiskelijat menestyvät hyvin työelämässä.


Lisätietoja: opetusneuvos Tarja Riihimäki (OKM), puh. +358 40 761 9402