Hyppää sisältöön

25 strategista toimenpide-esitystä lasten ja nuorten harrastamisen edistämiseksi

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 15.2.2019 11.21
Tiedote
Ylijohtaja Esko Ranto luovutti Harrastamisen strategian toimenpide ehdotukset ministeri Sampo Terholle
Kuva: OKM/Pia Mäkinen

Opetus- ja kulttuuriministeriön Harrastamisen strategia -työryhmä esittää 25 strategista toimenpidettä lasten ja nuorten harrastamisen edistämiseksi, muun muassa Liikkuva koulu –ohjelman laajennusta, nollatoleranssia kiusaamiselle ja syrjinnälle harrastuksissa, harrastamisen huomioimista sosiaaliturvauudistuksen yhteydessä sekä lapsistrategian hyväksymistä seuraavalla hallituskaudella. Lisäksi esitetään käynnistettäväksi valtionhallinnon yhteistä strategiaa lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseksi. Harrastamisen strategia luovutettiin ministeri Sampo Terholle 15. helmikuuta.

Nuorisoasioista vastaava ministeri Sampo Terho käynnisti harrastamisen strategian syyskuussa 2018 lasten ja nuorten harrastamisen kehittämiseksi. Terhon mukaan harrastamisen strategian taustalla oli valtion nuorisoneuvoston, valtion liikuntaneuvoston ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n tilaama selvitys valtionhallinnon toimenpiteistä lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseksi.

- Lasten ja nuorten harrastamista on kehitettävä lukuisin toimenpitein, joita julkaistussa harrastamisen strategiassa esitetään. Käynnistin strategian, jotta lasten ja nuorten harrastustoimintaa edistäviä toimenpiteitä voitaisiin kartoittaa mahdollisimman laajasti. Harrastamisen strategia on ensimmäinen askel kohti valtionhallinnon yhteistä päämäärää lasten ja nuorten harrastamisen edistämiseksi, Terho sanoo.

- Harrastamisella voidaan tukea lasten ja nuorten yhteisöllisyyttä ja ehkäistä syrjäytymistä. Nuorten vapaa-ajasta harrastuksineen ja kavereineen on muodostunut merkittävä koulussa opittavien tietojen ja taitojen täydentäjä. Nuorisobarometrin mukaan nuoret katsovat oppineensa joitakin asioita selvästi enemmän koulun ulkopuolella kuin koulussa. 

Helmikuussa 2019 julkaistavan Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen mukaan 89 prosenttia 6–29-vuotiaista lapsista ja nuorista vastasi, että heillä on jokin harrastus.

- Lapsia ja nuoria, joilla ei ole harrastusta, on noin 10 prosenttia. Tähän on puututtava. Harrastamisen esteet tulee nostaa esiin ja purkaa, koska harrastaminen on oltava aidosti kaikkien lasten ja nuorten mahdollisuus. Harrastamisessa tapahtuvaan kiusaamiseen puuttumiseksi laadimme yhteistyössä sidosryhmien kanssa ohjeistuksen harrastustoimijoille.

- Liian moni nuori jättää aloittamatta harrastuksen tai keskeyttää sen liian suurten kustannusten vuoksi. Meillä on olemassa harrastustakuu, mutta olen peräänkuuluttanut, että sen toteuttamiseksi tarvitaan enemmän konkretiaa. Yläkouluikäisten harrastusmahdollisuuksien kehittämisessä otetaan nyt merkittävä askel Harrastuspassin myötä, jonka valmistelun käynnistin vuoden 2017 syksyllä. Harrastuspassi on yläkouluikäisille tarkoitettu älypuhelimella toimiva sovellus, jonka tavoitteena on parantaa nuorten harrastamisen saavutettavuutta. Harrastuspassi sisältää nuorille räätälöityjä harrastusetuja, kuten pääsylippuja uimahalliin ja kuntosalille, lippuja esityksiin, konsertteihin ja erilaisiin tapahtumiin. Harrastuspassi on tulossa tänä vuonna nuorten käyttöön.

Harrastamisen strategia sisältää toimenpiteitä lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseksi. Harrastamisen strategian ikäryhmäksi on määritelty 6–25-vuotiaat lapset ja nuoret. Pääpaino on koulupäivän yhteydessä tapahtuvan harrastamisen lisäämisessä sekä niiden lasten ja nuorten tavoittamisessa, joilla ei ole muutoin mahdollisuutta mieleiseen harrastukseen.

Koulun yhteydessä järjestettävän harrastustoiminnan lisääminen

Strategiset toimenpiteet kohdistuvat harrastustoiminnan edistämiseen koulun yhteydessä. Merkittävimmät toimenpiteet ovat harrastustunnit koulupäivän yhteyteen jokaiselle ala- ja yläkoululaiselle, Liikkuva koulu -ohjelman laajennus Liikkuva opiskelu -ohjelmaksi sekä harrastustoiminnan esteettömät ja saavutettavat tilat, jotka tarjotaan maksuttomasti tai edullisesti lasten ja nuorten harrastustoiminnalle. 

Huomio erityistä tukea tarvitseviin ja aliedustettuihin ryhmiin sekä vähävaraisten perheiden harrastusmahdollisuuksiin

Vaikka lasten ja nuorten harrastamisen tila on Suomessa hyvä, on selvää, että tarvitaan toimenpiteitä aliedustettujen ryhmien ja vähävaraisten perheiden harrastusmahdollisuuksien edistämiseksi. Tässä merkittävimmät strategiset toimenpiteet saavutettavuuden takaamiseksi ovat maksuttoman ja kohtuuhintaisen harrastustoiminnan edistäminen, Harrastuspassin laaja käyttöönotto kunnissa ja esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutuminen valtakunnallisesti harrastustoiminnassa. On tarpeellista lisätä lasten ja nuorten parissa työskentelevien ja vapaaehtoisten osaamista syrjinnän, kiusaamisen ja epäasiallisen kohtelun tunnistamisessa.

Rahoituksen sekä seuranta- ja arviointijärjestelmän kehittäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö nostaa strategiseksi toimenpiteeksi maksuttoman, kohtuuhintaisen ja laadukkaan harrastustoiminnan osaksi ministeriön myöntämiä valtionavustuspäätöksiä. Lisäksi olemassa olevan tiedon, kuten koululaiskyselyjen tulosten ja muun tietoperustan kokoaminen ja tehokkaampi hyödyntäminen on otettava osaksi arkipäivää niin valtakunnallisesti kuin kuntatasolla. Myös vaikuttavuutta tulee seurata tarkemmin ja tähän on laadittava ohjeistus ja koulutusta avustuksen saajille.

Strategisen ohjauksen tiivistäminen, terävöittäminen ja vision kirkastaminen

Harrastamisen strategia on ensimmäinen askel kohti valtionhallinnon yhteistä päämäärää lasten ja nuorten harrastamisen edistämiseksi. Selvityksen mukaan valtionhallinnossa tulee terävöittää ja kirkastaa harrastamisen tavoitteita. Opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla perustetaan harrastamista edistävien ministeriöiden ja virastojen yhteistyöryhmä, jonka tehtävänä on kehittää ministeriöiden ja virastojen kanssa harrastustoimintaa Suomessa. Sidosryhmät kytketään työskentelyyn tiiviisti mukaan. Tavoitteena on edistää myös koko valtionhallintoa koskevan harrastamisen strategian luomista.

Harrastamisen strategia (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2019:7) 

Lisätietoja:
- työryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Esko Ranto, p. 02953 30115
- erityisavustaja Toni Ahva, p. 02953 30340

Koulutus Kulttuuri Liikunta Nuoriso Sampo Terho