Valtioneuvoston asetus OKM/2024/39

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.5.2024 12.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

1) Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta 2) Valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen 3 §:n muuttamisesta

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson, p. +358 295 330 079

Asia

Esitys liittyy hallituksen ohjelman kirjaukseen, jonka mukaan hallituksen tavoitteena on nostaa suomalaisten oppimistuloksia ja koulutustasoa sekä vahvistaa perustaitojen osaamista siten, että jokainen saavuttaa peruskoulusta riittävät perustiedot. Hallitus kasvattaa perusopetuksen vähimmäistuntimäärää 3 vuosiviikkotunnilla laajentamatta opetussuunnitelmaa.

Asetusta perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta ehdotetaan muutettavaksi siten, että vuosiluokilla 1.-2. sekä äidinkielen ja kirjallisuuden että matematiikan opetusta lisättäisiin yhdellä vuosiviikkotunnilla ja vuosiluokilla 3.-6. äidinkielen opetusta lisättäisiin yhdellä vuosiviikkotunnilla. Yhteensä opetuksen määrä vuosiluokilla 1.-6. lisääntyisi siten kolme vuosiviikkotuntia.

Lisäyksen johdosta myös perusopetusasetuksen 3 §:ssä säädettyä opetuksen vuosittaista kokonaistuntimäärää tulisi nostaa yhteensä kolmella tunnilla.

Asetusten ehdotetaan tulevan voimaan 1 päivänä elokuuta 2025.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta sekä asetuksen perusopetusasetuksen 3 §:n muuttamisesta (RV)

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.