Valtioneuvoston asetus OKM/2022/49

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 10.05

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Hallitusneuvos Marjaana Larpa, p. +35 8295330480
Asia
Vapaasta sivistystyöstä annettuun asetukseen (805/1998) ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 b §, jolla säädettäisiin vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 7 a luvussa tarkoitettu koulutuksen oppimateriaalilisä olemaan 6,90 euroa opiskelijaviikkoa kohti. Ehdotus ja oppimateriaalilisä liittyvät oppivelvollisille suunnattuun kansanopistojen koulutukseen. Ehdotus on luonteeltaan tekninen ja liittyy kansanopistojen ylläpitäjille myönnettävän valtionosuuden laskemiseen. Ehdotuksen keskeisin tavoite on kattaa oppimateriaalilisällä oppimateriaaleista aiheutuvia kustannuksia, joihin nykyinen rahoitus on osoittautunut riittämättömäksi. Asetuksen ehdotetaan tulevan voimaan 1 päivänä elokuuta 2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen muuttamisesta
Vaikutukset
Asetusluonnos ja sen vaikutukset ovat olleet sisällytettyinä hallituksen esityksessä (54/2022 vp), eikä tällä ehdotuksella ole tästä poikkeavia vaikutuksia. Kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun koulutuksen oppimateriaalilisä myönnettäisiin kansanopistojen oppivelvollisuuskoulutukseen oppivelvollisuuden laajentamisen yhteydessä arvioitujen lisämäärärahojen puitteissa siten, että ehdotuksella ei ole valtiontaloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen