Hallituksen esitys OKM/2022/45

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.6.2022 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

HE 108/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petri Honkonen
Esittelijä
Hanna Kiiskinen, Hallitusneuvos p.+35 8295330086
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle uusi kirkkolaki, joka korvaisi voimassa olevan kirkkolain. Samalla ehdotetaan säädettäväksi uudet lait evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta, evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja evankelis-luterilaisen kirkon eläkerahastosta. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan annettua lakia. Esitys korvaisi aikaisemman hallituksen esityksen kirkkolaiksi (19/2019 vp) sekä sitä täydentävän hallituksen esityksen (93/2019 vp). Esitys on kirkkoa koskevan lainsäädännön kokonaiskodifiointi, jonka tavoitteena on rakenteellisesti nykyistä johdonmukaisempi ja selkeämpi kirkkolaki, jossa otetaan huomioon perustuslain, muun lainsäädännön ja kirkollishallinnon omien kehittämistarpeiden edellyttämät muutostarpeet. Esitykseen ei sisälly kirkon ja valtion välisiä suhteita koskevia muutoksia. Kirkkolakia koskevaan ehdotukseen sisältyy joitakin sisällöllisiä muutosehdotuksia. Muutokset koskevat muun muassa seurakuntajaon muutosta koskevia säännöksiä, seurakunnan jäsenten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia ja alistusmenettelystä luopumista. Tavoitteena on keventää kirkon hallintoa sekä selkeyttää eri viranomaisten rooleja ja toimivallan rajoja. Kirkon viranomaisten päätöksentekomenettelyä kehitettäisiin siten, että säännökset mahdollistaisivat sähköisen päätöksentekomenettelyn. Jatkossa kirkonkirjojen rekisterinpitäjinä toimisivat seurakuntien muodostamat yhteiset keskusrekisterit. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen kirkkolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi
Vaikutukset
Ehdotetulla sääntelyllä ei katsota olevan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Sääntelyn tavoitteena olisi helpottaa kirkon tehtävien hoitamista kirkossa ja seurakunnissa sekä viranomaisten ja yksityishenkilöiden asioimista kirkon ja seurakuntien kanssa. Kirkollisen rakennusperinnön suojelutehtävän toteuttaminen tehostuisi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen