Valtioneuvoston asetus OKM/2022/1

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.1.2022 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Atte Jääskeläinen, Ylijohtaja p.+35 8295330309
Asia
Yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista annetun valtioneuvoston asetuksen liitettä ehdotetaan muutettavaksi siten, että 1) Helsingin yliopistolle lisätään terveystieteiden koulutusalan koulutusvastuu terveystieteiden maisterin, terveystieteiden lisensiaatin ja terveystieteiden tohtorin tutkintoihin; 2) Itä-Suomen yliopistolle lisätään tekniikan koulutusalan koulutusvastuu tekniikan kandidaatin, diplomi-insinöörin, tekniikan lisensiaatin ja tekniikan tohtorin tutkintoihin; 3) Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUTille lisätään yhteiskuntatieteiden koulutusalan koulutusvastuu kaikkiin koulutusalan tutkintoihin; sekä 4) Åbo Akademille lisätään oikeustieteellisellä koulutusalalla nykyisen oikeusnotaarin tutkintoa koskevan koulutusvastuun lisäksi oikeustieteiden maisterin, kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin, oikeustieteen lisensiaatin ja oikeustieteen tohtorin tutkintoja koskeva koulutusvastuu. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
Vaikutukset
Asetuksella ei ole vaikutuksia valtiontalouteen. Yliopistojen uudet koulutusvastuut toteutetaan yliopistoille myönnetyn perusrahoituksen ja sopimuskaudelle 2021–2024 sovittujen tutkintotavoitteiden puitteissa. Yliopistojen uusilla koulutusvastuilla edistetään osaltaan hallituksen tavoitetta lisätä korkeakouluista valmistuvan osaavan työvoiman tarjontaa alueilla ja aloilla, joilla on tai ennakoidaan olevan työmarkkinatarpeita.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen