Hallituksen esitys OKM/2021/56

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.9.2021 11.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi

HE 147/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Hallitusneuvos Piritta Sirvio, p. +35 8295160774
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia, kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettua voimassa olevaa lakia, kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettua uutta lakia sekä tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annettua lakia. Esitys liittyy hallitusohjelman kirjauksiin oppivelvollisuusiän korottamisesta 18 ikävuoteen, ohjauksen vahvistamisesta sekä toisen asteen valmistavien koulutusten ja nivelvaiheen ohjauksen kehittämisestä. Esityksessä esitetään säädettäväksi tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun koulutuksen rahoituksesta. Esityksen mukaan tutkinto-koulutukseen valmentavaa koulutusta rahoitettaisiin siihen yhdistettävien nivelvaiheen koulutusten nykyisten rahoitusjärjestelmien puitteissa. Esityksen mukaan valmentavan koulutuksen rahoituksen taso eri rahoitusjärjestelmissä yhtenäistettäisiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2022. Ehdotettu laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun uuden lain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan kuitenkin vasta 1.1.2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Ehdotetut säädösmuutokset toteutettaisiin kustannusneutraalisti tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen yhdistettävien nivelvaiheen koulutusten nykyisten määrärahojen puitteissa. Valtion talousarvion momentille 29.20.35 (Valtionosuus ja –avustus lukiokoulutuksen käyttökustannuksiin) osoitettaisiin kuitenkin vuonna 2022 noin 70 000 euron ja vuodesta 2023 lukien noin 140 000 euron määrärahalisäys, mikä johtuisi uudesta erityisen tuen järjestämistehtävästä lukiokoulutuksen järjestäjän järjestämässä TUVA-koulutuksessa. Määrärahalisäys sisältyy talousarviossa oppivelvollisuuden laajentamisen kokonaiskustannuksiin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen