Valtioneuvoston asetus OKM/2021/39

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2021 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta

Ministeri
Jussi Saramo
Esittelijä
Sami Aalto, Hallitusneuvos p.+35 8295330082
Asia
Ammatillisesta koulutuksesta annettua valtioneuvoston asetusta muutettaisiin siten, että asetuksen 20 §:n 2 kohtaan lisättäisiin vammaisalan ammattitutkinto. Mainitussa pykälässä säädetään tutkinnoista ja osaamisaloista, joihin sovelletaan opiskeluoikeuden peruuttamista koskevaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 81 §:ää. Asetus ehdotetaan tulevan voimaan 1.8.2021. Asetusta sovellettaisiin kuitenkin vammaisalan ammattitutkintoon ensimmäisen kerran hakeuduttaessa 1 päivänä elokuuta 2021 tai sen jälkeen alkavaan koulutukseen. Näin vammaisalan ammattitutkintoon hakevan ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaiset opiskelijaksi ottamisen edellytykset voitaisiin arvioida jo koulutukseen hakeutumisvaiheessa ennen 1.8.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksellä ei arvioida olevan valtiontaloudellisia vaikutuksia eikä sillä arvioida olevan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia koulutuksen järjestäjille.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen