Hallituksen esitys OKM/2019/41

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.9.2019 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksi

HE 19/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Hanna Kosonen

Esittelijä

Hallitusneuvos Joni Hiitola, p. +35 8295330108

Asia

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle uusi kirkkolaki, joka korvaisi voimassa olevan kirkkolain. Esitys on kirkkoa koskevan lainsäädännön kokonaiskodifiointi, jonka tavoitteena on rakenteellisesti johdonmukaisempi ja selkeämpi kirkkolaki. Esitykseen ei sisälly kirkon ja valtion välisiä suhteita koskevia muutoksia ja muutenkin esitys on pääasiassa lainsäädäntötekninen. Esitykseen sisältyy kuitenkin myös joitakin sisällöllisiä muutoksia. Seurakuntajaon muutosta koskevia säännöksiä tarkistettaisiin. Kirkkolakiin otettaisiin säännökset seurakuntajaon muuttamisen edellytyksistä ja seurakunnan osa-alueen hallinnon järjestämisestä. Lakiin otettaisiin myös seurakunnan jäsenen vaikuttamismahdollisuuksia koskeva säännös, jota tuettaisiin säätämällä viestinnästä ja tietojenantovelvollisuudesta. Kirkon hallintoa kevennettäisiin luopumalla alistusmenettelystä muun muassa kiinteistöjen luovuttamista, seurakunnan hautausmaakaavaa, hautausmaan käyttösuunnitelmaa ja jumalanpalveluksen alkamisaikaa koskevien päätösten osalta. Sähköiset kokoukset ja sähköinen päätöksentekomenettely mahdollistettaisiin. Kirkollisesta arkistotoimesta säädettäisiin nykyistä kattavammin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen kirkkolaiksi

Vaikutukset

Esitykseen ei sisälly merkittäviä säännösten asiasisältöön vaikuttavia muutoksia, vaan kysymys on lähinnä voimassa olevan kirkkolainsäädännön kodifioinnista. Ehdotetuilla muutoksilla ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen