Valtioneuvoston periaatepäätös OKM/2017/79

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.10.2017 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma vuosille 2017–2019

Ministeri
Sampo Terho
Esittelijä
Georg Henrik Wrede, Johtaja p.+35 8295330345
Asia
Nuorisolain (1285/2016) 5 §:n mukaisesti valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman. Nuorisotyöstä ja -politiikasta annettu valtioneuvoston asetus (211/2017) 2 § tarkentaa kehittämisohjelman sisältöä. Ohjelman tulee sovittaa yhteen nuorten kasvu- ja elinolojen kannalta keskeisten ministeriöiden määrittelemät tavoitteet ja toimenpiteet, joilla ne toimialallaan edistävät nuorisolain (1285/2016) 2 §:n mukaisten tavoitteiden toteuttamista ohjelmakaudella. Ohjelman tulee myös sisältää nuorisotyön ja -toiminnan tukemisen linjaukset, mukaan lukien painopisteet nuorisolain 19 §:n mukaisten nuorisoalan osaamiskeskusten valtionapukelpoisuuden hyväksymiselle sekä asettaa kansalliset tavoitteet nuorisoalan eurooppalaiselle ja kansainväliselle toiminnalle. Ohjelman valmistelussa on otettava läpäisevästi huomioon Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus lapsen oikeuksista ja muut nuorisolain soveltamisalaan liittyvät Suomen kansainväliset sitoumukset, Euroopan unionin ja Euroopan neuvoston nuorisopoliittiset tavoitteet sekä nuorten moninaisuus ja eri vähemmistöihin kuuluvat nuoret. Nuorisolain siirtymäsäännösten (30 §) mukaisesti ensimmäinen valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma hyväksytään vuosille 2017-2019.
Esitys
Valtioneuvosto päättää hyväksyä valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman vuosille 2017-2019
Vaikutukset
Kehittämisohjelma linjaa hallituksen nuorisopolitiikkaa. Päätöksellä ei ole suoria kustannusvaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen