Hallituksen esitys OKM/2017/64

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.9.2017 11.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toisen kotimaisen kielen kokeilusta perusopetuksessa

HE 114/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Janne Öberg, Hallitusneuvos p.+35 8295330348
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki toisen kotimaisen kielen kokeilusta perusopetuksessa. Esitys toteuttaa hallituksen toimintasuunnitelman osaamisen ja koulutuksen kärkihanketta, jonka mukaan kieltenopiskelua lisätään ja monipuolistetaan ja käynnistetään alueellinen kokeilu kielivalikoiman laajentamisesta eduskunnan hyväksymän ponnen mukaisesti. Lain tarkoituksena on toteuttaa kokeilu kielivalikoiman laajentamiseksi ilman velvoittavaa toisen kotimaisen kielen opiskelua. Laissa tarkoitettuun kokeiluun osallistuvan oppilaan perusopetuksen oppimäärään sisältyy toisen kotimaisen kielen oppimäärän sijasta vieraan kielen oppimäärä. Oppilaat vapautetaan toisen kotimaisen kielen opiskelusta toisella asteella. Kokeilun tarkoituksena on lisätä kokeiluun osallistuvien opetuksen järjestäjien mahdollisuuksia kielivalikoiman laajentamiseen ja saada tietoa kielivalintoihin liittyvistä tekijöistä ja selvittää valinnaisuuden lisääntymisen vaikutusta kielitaidon laajentumiseen sekä osaamisen vahvistumiseen. Kokeilussa on tarkoitus seurata vaikutuksia oppimistuloksiin, kielivalintoihin ja tarjontaan sekä vaikutusta oppilaiden perusopetuksen jälkeisiin opintoihin. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää kokeiluun tarvittavat luvat. Kokeilun toteuttamisesta vastaa muutoin Opetushallitus, joka raportoi kokeilun etenemisestä opetus- ja kulttuuriministeriölle. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 1 päivänä elokuuta 2018 ja olemaan pääosiltaan voimassa vuoden 2024 loppuun.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi toisen kotimaisen kielen kokeilusta perusopetuksessa (RV)
Vaikutukset
Kokeilun tavoitteena on saada tietoa kielivalintoihin liittyvistä tekijöistä ja selvittää valinnaisuuden lisääntymisen vaikutusta kielitaidon laajentumiseen Kokeilun toteuttaminen laajentaa jossain määrin opiskeltavien kielten tarjontaa kokeiluun osallistuvissa kunnissa. Koska kokeilu on määräaikainen koskien vain tiettyjä ikäluokkia ja se toteutetaan laajuudeltaan rajatusti, sillä ei voida arvioida olevan koko yhteiskunnan laajuisesti vaikutuksia kielellisten oikeuksien ja toisen kotimaisen kielen osaamisen kannalta. Toisen kotimaisen kielen taidon puuttuminen saattaa tulevaisuudessa haitata siihen osallistuneiden oppilaiden viransaantia tai muutoin aiheuttaa sellaisia tilanteita, joissa toista kotimaista kieltä osaamattomat joutuvat muita huonompaan asemaan. Toisen kotimaisen kielen osaamattomuuden mahdollisia haitallisia vaikutuksia vähentää esitykseen sisältyvä säännös, jonka mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö turvaa avustuksin riittävät resurssit toisen kotimaisen kielen opetukseen kokeilun osallistuneille heidän suorittaessaan korkeakouluopintoja. Kokeiluun hakeminen on vapaaehtoista, eikä koulutuksen järjestäjille synny esityksestä uusia velvoitteita. Opetushallitukselle asetetaan käyttöön määräraha seurantatutkimuksen hankkimiseksi valtion vuoden 2018 talousarviossa osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeen kielikokeiluihin varatusta määrärahasta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen