Hallituksen esitys OKM/2017/23

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.4.2017 12.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 39/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Mika Tammilehto, Ylijohtaja p.+35 8295330308
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki ammatillisesta koulutuksesta, jolla kumottaisiin ammatillisesta peruskoulutuksesta annettu laki ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettu laki. Lisäksi muutettaisiin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia ammatillisen koulutuksen rahoituksen osalta sekä eräitä muita lakeja. Ehdotetussa ammatillisen koulutuksen kokonaisuudistuksessa ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen erilliset järjestämisluvat muutettaisiin yhdeksi järjestämisluvaksi. Ammatillisessa koulutuksessa otettaisiin käyttöön yhtenäiset osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen sekä osaamisen hankkimisen ja osoittamisen prosessit ja lisäksi tutkinnon myöntämisoikeus siirrettäisiin osaksi järjestämislupaa koulutuksen järjestäjälle. Koulutussopimus otettaisiin käyttöön uutena työpaikalla järjestettävän koulutuksen mallina. Myös ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä uudistettaisiin yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, jossa rahoituksen myöntämisperusteena painotettaisiin koulutuksen tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Esityksellä ei ole välittömiä valtiontaloudellisia tai kunnallistaloudellisia vaikutuksia. Ehdotukset on tarkoitus toteuttaa talousarviossa ammatilliseen koulutukseen osoitettujen määrärahojen puitteissa. Kuntien rahoitusosuus ammatillisessa koulutuksessa säilyisi vuoden 2017 tasossa. Osa esitetyistä muutoksista aiheuttaisi lisäkustannuksia järjestäjille ja osa puolestaan kustannussäästöjä, jotka toteutuisivat välittömästi tai pidemmällä aikavälillä. Esitettyjen muutosten tavoitteena on, että koulutuksen järjestäjät voisivat nykyistä joustavammin ja kustannustehokkaammin vastata työelämän osaamistarpeisiin käyttämällä erilaisia koulutuksen toteuttamistapoja, kuten työpaikalla järjestettävää koulutusta sekä opiskelijan yksilöllisiä opintopolkuja.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen