Opiskelijoiden oikeusturvalautakunta 2018 - 2020

OKM016:00/2018 Toimielin

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM016:00/2018

Asianumerot VN/2038/2020

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.1.2018 – 31.12.2020

Asettamispäivä 19.12.2017

Toimielimen tyyppi Lautakunta

Tavoitteet ja tuotokset

Opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta säädetään opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annetussa laissa (956/2011). Opiskelijoiden oikeusturvalautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017), ammattikorkeakoululain (932/2014) ja yliopistolain (558/2009) mukaisissa opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevissa asioissa.

Lautakunnassa on sivutoiminen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kymmenen muuta sivutoimista jäsentä. Muilla jäsenillä on kaikilla henkilökohtainen varajäsen. Opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annetun lain 2 §:n 2 momentin mukaan lautakunnan puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla tulee olla oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto. Muista jäsenistä vähintään yhdellä tulee olla ammatillisen koulutuksen, yhdellä korkeakoulusektorin, yhdellä lääketieteen, yhdellä opiskeluterveydenhuollon ja yhdellä muun opiskelijahuollon asiantuntemusta. Lautakunnassa tulee olla myös opetushenkilöstön ja opiskelijoiden edustus. Valtioneuvosto nimittää opetus- ja kulttuuriministeriön esityksestä lautakunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.