SORA-selvitys

Selvitys SORA-lainsäädännön soveltamisesta ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakoulutuksessa

OKM015:00/2018 Kehittäminen

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeessa selvitetään miten opintoihin soveltumattomuutta koskevia säännöksiä (nk. SORA-säännökset) sovelletaan sekä millaisia toimintakäytäntöjä ja työnjakoja eri toimijoilla on. Selvityksen perusteella tehdään tarvittavat muutokset lainsäädäntöön sekä muut tarvittavat toimenpiteet.

Lähtökohdat

1.1.2012 voimaan tullut SORA-lainsäädäntö koskee mm. opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista, opiskelijaksi ottamisen esteitä sekä huumausainetestausta ja kurinpitoa. Tällöin muutettiin yliopistoja, ammattikorkeakouluja, ammatillista koulutusta ja ammatillista aikuiskoulutusta koskevia lakeja sekä rikosrekisterilakia. Lisäksi perustettiin opiskelijoiden oikeusturvalautakunta. Lakimuutoksilla pyrittiin lisäämään korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta puuttua tilanteisiin, jotka liittyvät opiskelijoita koskeviin soveltumattomuus- ja turvallisuuskysymyksiin. Erityisesti pyrittiin parantamaan potilas- ja asiakasturvallisuutta, liikenteen turvallisuutta, alaikäisten turvallisuutta, opiskelu- ja työyhteisön turvallisuutta sekä yksittäisen opiskelijan oikeusturvaa.