Opetuksen ja koulutuksen toimialan identiteetinhallinnan kehittämistyöryhmä

OKM010:00/2021 Kehittäminen

Digitaalisten palveluiden ja sisältöjen sekä toiminta- ja oppimisympäristöjen monipuolistuessa ja koulutusyhteistyön kehittyessä on syntynyt uusia tarpeita käyttäjien yksilöimiselle ja tunnistamiselle. Työryhmän tekee ehdotuksen ratkaisuksi identiteetin ja omien tietojen hallintaan sekä tunnistautumiseen opetuksen ja koulutuksen toimialalla.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM010:00/2021

Asianumerot VN/2788/2020

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.6.2020 – 30.9.2023

Asettamispäivä 3.6.2020

Yhteyshenkilö
Jonna Korhonen, Opetusneuvos
puh. +358 295 330 008
[email protected]

Yhteyshenkilö
Tomi Kytölä, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 330 293
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tehtävänä on tehdä esitys yhteiseksi ja kestäväksi ratkaisuksi identiteetin ja omien tietojen hallintaan sekä tunnistautumiseen opetuksen ja koulutuksen toimialalla, määritellä tarvittavat toimenpiteet sen toteuttamiseksi, sekä osallistua muuhun julkishallinnossa tehtävään identiteetinhallintaan liittyvään kehitystyöhön. Ehdotusta voidaan tarkentaa teknisen kokeilun/kokeilujen kautta.

Tähän liittyen työryhmän tehtävät ovat:
• määritellä identiteetin ja omien tietojen hallinnan ja tunnistautumisen ratkaisu ja toimenpiteet;
• määritellä syntyvän ratkaisun käytön periaatteet ja edellytykset ml. lainsäädäntö sekä tietosuoja;
• määritellä ja toteuttaa mahdollisten kokeilun/kokeilujen käyttötapaukset identiteetin ja omien tietojen hallintaan sekä tunnistautumiseen liittyen;
• tehdä ehdotus yhteiseksi ja kestäväksi ratkaisuksi identiteetin ja omien tietojen hallintaan sekä tunnistautumiseen opetuksen ja koulutuksen toimialalla;
• määritellä ja luoda tarvittavat tekniset ratkaisut identiteetin ja omien tietojen hallinnan sekä tunnistautumisen käyttöönottamiseksi sekä toimia toteutuksen ohjausryhmänä;
• määritellä ja luoda ratkaisun käyttöönottosuunnitelma ja ylläpitomalli;
• kytkeä työ ja tulokset muuhun julkishallinnossa tehtävään identiteetinhallintaan liittyvään kehitystyöhön mahdollisuuksien mukaan.

Työ tehdään yhteistyössä eri koulutustoimijoiden ja sidosryhmien kanssa, huomioiden jo olemassa olevat ratkaisut ja kehitystyö sekä EU:ssa valmistelussa ja kehityksessä olevat aloitteet. Työryhmä tukee ja seuraa valtakunnallista identiteetinhallinnan ja tunnistautumisratkaisujen kehitystä ja luo kestäviä malleja, jotka voivat olla laajemminkin hyödynnettävissä.

Ehdotettavan ratkaisun tulee sisältää malli, jossa henkilön tunnistautumistapojen, identiteettien, roolien ja pääsyoikeuksien sekä tarvittaessa suostumusten hallinta, toimii henkilökohtaisella tasolla, ilman riippuvuutta organisaatiokohtaiseen identiteetin ja tunnistamistapojen hallintaan. Ratkaisun tulisi kattaa käyttötarpeet ennen oppimista, sen aikana ja sen jälkeen, erityisesti työelämäyhteistyön ja kansallisen ja kansainvälisen liikkuvuuden huomioiden. Ratkaisun pitää olla laajasti hyödynnettävissä. Kevyttä ja vahvaa tunnistamista (LoA-tasojen hallinta) pitäisi voida käyttää käyttötapausten vaatimuksien mukaisesti.

Tiivistelmä

Digitaalisten palveluiden ja sisältöjen sekä toiminta- ja oppimisympäristöjen monipuolistuessa ja koulutusyhteistyön kehittyessä on syntynyt uusia tarpeita käyttäjien yksilöimiselle ja tunnistamiselle. Työryhmän tekee ehdotuksen ratkaisuksi identiteetin ja omien tietojen hallintaan sekä tunnistautumiseen opetuksen ja koulutuksen toimialalla.

Lähtökohdat

Opetuksen- ja koulutuksen toimialalla on tällä hetkellä käytössä erilaisia tunnistautumisratkaisuja, joista laajemmassa käytössä ovat Suomi.fi-tunnistus, sekä koulutussektorikohtaiset HAKA ja MPASS. Digitaalisten palveluiden ja sisältöjen, sekä erilaisten toiminta- ja oppimisympäristöjen monipuolistuessa sekä koulutusyhteistyön kehittyessä on syntynyt kuitenkin uusia tarpeita käyttäjien yksilöimiselle ja tunnistamiselle. Palveluiden sujuva ja tehokas käyttö yli sektoreiden, koulutusasteiden ja toimialojen rajojen, sekä kolmansien osapuolten kanssa tehtävä yhteistyö (mm. työelämä) edellyttävät uudenlaisia yhteentoimivia identiteetin ja omien tietojen hallinnan sekä tunnistautumisen ratkaisuja jo olemassa olevat ratkaisut huomioiden. Ratkaisuja tarvitaan mm. alaikäisten vahvaan tunnistautumiseen, työelämäyhteistyöhön, roolien ja identiteetinhallintaan opintoja ennen, aikana ja jälkeen, opiskelijoiden kansainväliseen liikkuvuuteen ja ensitunnistautumiseen.