Hallituksen esitys laiksi kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta

OKM004:00/2020 Säädösvalmistelu

Esityksellä mahdollistetaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu. Esitys toteuttaa hallitusohjelmakirjausta, jonka mukaan selvitetään kaksivuotisen esiopetuksen toteuttaminen osana kokonaisuutta. Kokeilun on tarkoitus alkaa 1.8.2021.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM004:00/2020

Asianumerot VN/2741/2020

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 27.1.2020 – 31.12.2020

Asettamispäivä 27.1.2020

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Tavoite Koulutus- ja osaamistaso nousevat kaikilla koulutusasteilla, oppimiserot kaventuvat ja koulutuksellinen tasa-arvo lisääntyy

Lainvalmistelu

HE laeiksi kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 4.2.2020
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  38/2020
  41/2020
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  5.10.2020
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 182/2020

Esityksellä mahdollistetaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu. Esitys toteuttaa hallitusohjelmakirjausta, jonka mukaan selvitetään kaksivuotisen esiopetuksen toteuttaminen osana kokonaisuutta. Kokeilun on tarkoitus alkaa 1.8.2021.

VastuuministeriOpetusministeri Andersson

Lisätietoa

 • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Syysistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Marjaana Larpa, Hallitussihteeri
puh. +358 295 330 350
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Kokeilun tavoitteena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa muun muassa lisäämällä 5-vuotiaiden lasten osallistumista suunnitelmalliseen kasvatus- ja opetustoimintaan, kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta, selvittää esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita, perheiden palveluvalintoja, kuntien toimintakäytäntöjä sekä saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Kokeilulla tavoitellaan tietoa siitä, miten kaksivuotinen esiopetus onnistutaan toimeenpanemaan kokeilukunnissa, miten kokeilu vaikuttaa pedagogisiin ja toiminnallisiin käytäntöihin sekä millaiset kokeilun opetussuunnitelman perusteet ja paikalliset opetussuunnitelmat soveltuvat kaksivuotiseen esiopetukseen. Kokeilulla halutaan saada tietoa myös perheiden ja kasvatushenkilöstön kokemuksista. Kokeilulla tavoitellaan tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Kokeilun on tarkoitus antaa tietoa kaksivuotisen esiopetuksen valtakunnallista toimeenpanoa koskevaa päätöksentekoa varten, eli esiopetuksen laajentamista koko viisivuotiaiden ikäluokkaan.

Tiivistelmä

Esityksellä mahdollistetaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu. Esitys toteuttaa hallitusohjelmakirjausta, jonka mukaan selvitetään kaksivuotisen esiopetuksen toteuttaminen osana kokonaisuutta. Kokeilun on tarkoitus alkaa 1.8.2021.

Lähtökohdat

Pääministeri Marinin hallitusohjelman tavoitteena on nostaa koulutus- ja osaamistasoa kaikilla koulutusasteilla, kaventaa oppimiseroja ja lisätä koulutuksellista tasa-arvoa. Hallituksen ohjelman toimeenpanon tueksi on käynnistetty Oikeus oppia -kehittämisohjelma, joka sisältää laajan foorumin ja jonka tavoitteena on muun muassa varhaisten perustaitojen oppimisen ja tuen parantaminen. Yhdeksi keinoksi on valittu se, että esiopetuksesta ja alkuopetuksesta muodostetaan nykyistä yhtenäisempi ja joustavampi kokonaisuus. Kaksivuotisen esiopetuksen toteuttamista selvitetään osana tätä kokonaisuutta.

Esitys liittyy valtion vuoden 2021 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lisää aiheesta