Hyppää sisältöön

Tre utbildningsanordnare fick kvalitetspris för yrkesutbildning 2017

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 31.10.2017 12.00
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat kvalitetsprisen för yrkesutbildning 2017 till tre anordnare av yrkesutbildning: Andningsförbundet rf, utbildningssamkommunen i Östra Savolax (SAMIedu) och utbildningssamkommunen i Övre Savolax (YSAO). Prisen delades ut av undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen på tisdagen i samband med yrkesutbildningsseminariet i Åbo.

Temat för kvalitetspristävlingen 2017 var att leda genom kunskap.

- Yrkesutbildningsreformen och den nya lagstiftningen ger utbildningsanordnarna mer rörelsefrihet att bygga upp en utbildning som motsvarar de studerandes och arbetslivets behov. Den ökade friheten förutsätter en stark kvalitetsledning. Prisen beviljas som erkänsla för verksamheten, en kontinuerlig utvecklig av den, resultatens kvalitet samt för exemplariskt arbete med att utveckla yrkesutbildningen, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

Syftet med kvalitetsprisen är att uppmuntra utbildningsanordnare att utvärdera och förbättra verksamheten. Målet är att hitta god praxis som grund för lärande i andra organisationer och att främja yrkesutbildningens uppskattning, dragningskraft och kunskapen om den. 

Prismotiveringar (på finska):

Ammattiopisto Luovi (koulutuksen järjestäjä Hengitysliitto ry)

Ammattiopisto Luovi on Hengitysliitto ry:n omistama opiskelija- ja henkilöstömäärältään Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos, jolla on toimintaa 23 paikkakunnalla, 7 yksikössä ja 16 toimipisteessä eri puolella Suomea. Luovin hallinto on suurimmaksi osaksi Oulussa. Opiskelijamäärä on ammatillisessa peruskoulutuksessa 1498. Vuonna 2016 ammatillisessa lisäkoulutuksessa toteutui 27 765 opiskelijatyöpäivää ja oppisopimuskoulutuksena opiskeli 13 opiskelijaa ammatillisessa lisäkoulutuksessa. Lisäksi Luovi järjestää ammatillista erityisopetusta, erityisopetuksen yhteydessä annettavaa valmentavaa koulutusta ja ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalveluja. Henkilökuntaa oli vuoden 2016 lopussa 729, joita aktiivisessa työsuhteessa oli 688.
 
Ammattiopisto Luovi on kehittänyt laadunhallintaa aktiivisesti jo monien vuosien ajan ja oli yksi ensimmäisistä systemaattisen laadunhallinnan aloittaneista ammatillisen koulutuksen järjestäjistä. Luovi-laatu tarkoittaa toiminnan erinomaista laatua kaikessa toiminnassa ja jokaisen luovilaisen työssä.
 
Ammattiopisto Luovi on kehittänyt tavoitteellisesti tiedolla johtamista, tiedonhallinnan kokonaisarkkitehtuuria ja sitä tukevia järjestelmiä. Tiedolla johtaminen näkyy Luovissa paitsi numeerisen ja laadullisen tiedon tuottamisena kaikilla tasoilla tapahtuvaan päätöksentekoon, myös vuorovaikutuksessa tapahtuvana prosessina. Toiminta perustuu tietoon ja tiedolla johtamiseen osallistuvat kattavasti organisaation eri toimijat, myös työelämän edustajia ja asiakkaita. Laajan kumppanuusverkoston kanssa kehitetään mm. tiedonhallintaa ja verkostojen kautta välittyy tietoa. Tiedolla johtamista seurataan ja arvioidaan osana Luovin arviointi- ja palautejärjestelmää sekä tulos-, seuranta- ja vertailutietoja. Kehittämistoimenpiteistä päätetään näin saatujen tietojen ja niiden yhdistämisen ja analysoinnin pohjalta.
 
Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto (koulutuksen järjestäjä Itä-Savon koulutuskuntayhtymä)
 
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä on kuuden jäsenkunnan muodostama koulutuksen järjestäjä, joka ylläpitää Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistoa.  Toimipisteitä on Savonlinnassa kolme. SAMIedu tarjoaa tutkintoon johtavaa koulutusta seitsemällä eri koulutusalalla ja lisäksi Valma-koulutusta sekä työelämälle räätälöityjä lyhyt- ja pitkäkestoisia henkilöstö- ja osaamistäydennyskoulutuksia. Sopeuttaminen on ollut voimakasta vuosina 2010- 2016. Henkilöstömäärä on laskenut ajanjaksona kolmannella osalla ja opiskelijamäärä vajaan viidesosan. Vuonna 2016 kokonaisopiskelijamäärä oli 1832, josta 1264 on järjestämisluvan mukaista peruskoulutusta, 230 oppisopimuskoulutusta ja 338 aikuiskoulutusta eri muodoissaan. Vuonna 2016 koulutuspalvelujen henkilöstömäärä oli 161 ja yhtymäpalvelujen 54.
 
SAMIedussa on tehty laatutyötä tavoitteellisesti vuodesta 2000 lähtien ja se on saanut tästä vuosien varrella tunnustusta. SAMIedussa on kehitetty tavoitteellisesti tiedolla johtamisen kokonaisarkkitehtuuria. Tasapainoisen onnistumisen BSC-tavoitekortit ja jatkuvan parantamisen toimintamallin prosessikuvaukset, toimintaohjeet ja työkäytännöt ovat johtamisen ja kollegiaalisten tiimien työn ja tuloksellisuuden arvioinnin perustana.  SAMIedussa on kehitetty reaaliaikaista tiedonhallintamittaristoa toiminnan laadunvarmistukseen ja -hallintaan. Tietovarastoon (DW) kootaan tietoa historiasta, nykytilasta ja ennakointitietoa reaaliaikaisesti eri tietolähteistä, asiakkaisiin, henkilöstöön, talouteen, prosesseihin ja laatuun liittyen. Digitaalisia oppimisympäristöjä on kehitetty tiedon hyödyntämiseksi ja oppimisen tukemiseksi.
 
Uudella pedagogisella johtamisen rakenteella on ennakoitu reformilakien suuntaviivoja ja vahvistettu lähijohtamisen resursseja. Johtamisen rakenne on synkronoitu laatu- ja toimintajärjestelmän kanssa. Organisaatiomuutoksen, esimiesvalmennuksen ja tiimien avulla on kehitetty lähijohtamista ja mahdollistettu vuorovaikutteinen tiedon välittäminen henkilöstölle ja opiskelijoille ja näiltä johdon suuntaan.
 
Ylä-Savon ammattiopisto (koulutuksen järjestäjä Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä)

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä on Ylä-Savon kuntien ja Rautavaaran omistama monialainen koulutuksen järjestäjä, joka ylläpitää Ylä-Savon ammattiopistoa (YSAO). Toimipaikkoja on Iisalmessa, Kiuruvedellä, Siilinjärjellä ja Liperissä. Lisäksi koulutusta järjestetään myös muiden jäsenkuntien alueella ja muualla Suomessa lähinnä aikuiskoulutuksena ja oppisopimuskoulutuksena.
 
Kokonaisopiskelijamäärä oli vuonna 2016 1819, joista ammatillisessa peruskoulutuksessa 1033, oppisopimuskoulutuksessa 261 ja aikuiskoulutuksen opiskelijatyöpäivät 99569. Henkilöstön määrä oli 217.
 
Tiedolla johtamiselle on asetettu selkeät tavoitteet ja johtamisessa on tunnistettu osaamisen ja prosessien johtamisen merkitys. Tiedolla johtamiseen käytetty työvälinepatteristo on Ylä-Savon ammattiopistossa laaja ja perustuu siihen, että tieto on avoimesti saatavilla kaikille. Reaaliaikainen tuloskorttijärjestelmä on keskeinen johtamisen väline. Se on käytössä läpileikkaavasti koko organisaatiossa ja siitä saatavaa tietoa hyödynnetään päivittäisessä työskentelyssä. Pedagogiset ja laadulliset tavoitteet on yhdistetty ja avattu reaaliaikaiseen tuloskorttiin toimenpiteiksi, joiden etenemistä seurataan ja voi seurata. Jaettua johtajuutta toteutetaan viemällä päätöksenteko organisaatiossa niin alas kuin mahdollista. Sitä tukevat myös tietojärjestelmät, joista on saatavilla tarvittava tieto tason mukaisesti kuitenkin tietosuojakysymykset huomioiden. Eri osapuolien kytkeminen tiedolla johtamiseen on varmistettu usean eri kanavan ja menetelmän kautta. Käytössä ovat niin erilaiset sähköiset ratkaisut kuin henkilökohtainen vuorovaikutus henkilöstön ja yrityskumppaneiden kanssa sekä toimiminen verkostoissa.    
 
Ylä-Savon ammattiopiston tiedolla johtamisessa korostuu jatkuvan parantamisen periaate esimerkiksi ilmiöiden syihin pureutumalla tietoa analysoimalla, yhdistämällä ja sitä vuorovaikutuksessa arvioimalla. Syihin porautuminen johtaa kehittämishankkeisiin, jotka vastuutetaan ja joiden toteutumista seurataan avoimesti. Ylä-Savon ammattiopistossa on tunnistettu kehittämiskohteita, joista yhtenä esimerkkinä on laatuvaihtelu tuloskorttien hyödyntämisen suhteen. Kehittämiskohteeksi tunnistetaan myös tiedon analysoinnista siirtyminen järjestelmän tuottamaan analytiikkaan. Ammattiopistossa seurataan tuloksia systemaattisesti ja tuloskehityksen syihin on paneuduttu.                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ytterligare information: undervisningsråd Jukka Lehtinen (UKM), tfn 02953 30183

Sanni Grahn-Laasonen Utbildning reformit spetsprojekt