Hyppää sisältöön

Varhaiskasvatukseen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuuteen väliaikaisia rajoituksia

undervisnings- och kulturministeriet
Julkaisuajankohta 18.3.2020 17.02
Uutinen

Aluehallintovirastot ovat 17.3.2020 antaneet tartuntatautilain nojalla määräykset, joiden mukaan oppilaitokset suljetaan lähiopetuksen osalta eräin erityisesti perusopetusta koskevin poikkeuksin 18.3.-13.4.2020. Toimenpiteiden tarkoitus on uuden koronaviruksen aiheuttaman epidemian rajoittaminen. Valtioneuvosto antoi lisäksi tiistaina 17.3. valmiuslain nojalla asetuksen, jolla rajoitetaan varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta. Asetus on tullut voimaan 18. maaliskuuta 2020.

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi ja oppilaiden, opiskelijoiden ja opetus- ja muun henkilöstön turvaamiseksi rajoitetaan lähiopetuksen ja –ohjauksen järjestämisvelvollisuutta eri koulutusasteilla.

Varhaiskasvatuksen palveluja voivat käyttää kaikki sitä tarvitsevat lapset. Varhaiskasvatuksen järjestämisvastuusta luovutaan tilanteissa, joissa lapsen vanhemmat tai muut huoltajat voivat järjestää lapsen hoidon muutoin. Säännöksellä halutaan varmistaa varhaiskasvatus kaikille niille lapsille, joille vanhemmat tai muut huoltajat eivät muulla tavoin pysty järjestämään hoitoa.

Kunta voi rajata esiopetuksen järjestämisen niille lapsille, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla, sekä pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille. Tämä koskee niin varhaiskasvatuksen kuin koulun tiloissa järjestettyä esiopetusta.

Perusopetuksen järjestäjällä ei ole velvollisuutta järjestää perusopetusta lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa. Säännös ei koske esiopetuksen oppilaita, perusopetuksen 1—3 vuosiluokkien oppilaita eikä erityisen tuen päätöksen saaneita niiden oppilaita, joiden huoltajat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä toimialoilla. Lähiopetusta koskeva rajoitus ei myöskään koske pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia oppilaita.

Jos taiteen perusopetuksesta annetun lain 2 pykälässä tarkoitetun koulutuksen järjestäjän ei ole mahdollista järjestää laissa tarkoitettua koulutusta muulla tavoin kuin lähiopetuksena, koulutuksen järjestäjän ei tarvitse järjestää koulutusta. Lasten ja nuorten tavoitteellisen ja pitkäjänteisen eri taiteenalojen opiskelun ja hyvinvoinnin turvaamiseksi taiteen perusopetus suositetaan järjestettävän mahdollisimman laajalti lähiopetusta korvaavilla vaihtoehtoisilla tavoilla.

Lukiokoulutuksen järjestäjällä ei asetuksen mukaan ole velvollisuutta järjestää opetusta ja opintojen ohjausta oppilaitoksessa annettavana opetuksena. Ammatillisen koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus järjestää opetusta ja koulutusta vain siltä osin kuin se on mahdollista toteuttaa muissa oppimisympäristöissä kuin oppilaitoksessa.

Kun yliopisto tai ammattikorkeakoulu järjestää tutkintoon johtavaa koulutusta muutoin kuin lähiopetuksena, sillä ei ole velvollisuutta järjestää opintoja ja opintojen ohjausta siten, että opiskelija voi suorittaa opinnot lakisääteisessä tavoitteellisessa suorittamisajassa. Korkeakoulujen opetusjärjestelyjä koskevista muutoksista johtuvat viivästykset opintojen etenemisessä otetaan huomioon lisäaikana opiskeluoikeuden jatkamista koskevaa päätöstä tehtäessä.
 
Vapaassa sivistystyössä voidaan lisätä opetuksen järjestämistä etänä.

Asetus on voimassa 13.4.2020 saakka.

Lisätietoja:
•    lainsäädäntöneuvos Eerikki Nurmi (OKM), 02953 30234
•    perusopetus: ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen, puh.  02953  30258
•    Lukio ja ammatillinen koulutus: ylijohtaja Mika Tammilehto, puh.  02953 30308
•    Korkeakoulut: hallitusneuvos Laura Hansén, puh.  02953 30098
•    Taiteen perusopetus: ylitarkastaja Hanna Koskimies, puh. 02953 30048

Aluehallintoviranomaisen tiedote:
https://www.avi.fi/web/avi/-/aluehallintovirastot-maaraavat-oppilaitokset-suljettavaksi-ja-kieltavat-yli-10-hengen-yleisotilaisuudet

Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista rajoituksista: https://minedu.fi/paatos?decisionId=0900908f806903c1

Allmänbildande utbildning Högskoleutbildning och forskning Småbarnspedagogik Utbildning Yrkesutbildning