Hyppää sisältöön

Työryhmä: Vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden oikeutta saada opetusta jokaisena esiopetus- ja koulupäivänään vahvistettava

undervisnings- och kulturministeriet
Julkaisuajankohta 7.9.2017 13.40
Tiedote

Suomessa on noin 10 000 oppilasta, jotka tarvitsevat vuosittain vaativaa erityistä tukea oppimisen ja koulunkäynnin tueksi esi- ja peruskouluvaiheessa. OKM:n työryhmä esittää raportissaan 12 ehdotusta, joilla tätä sairaaloiden, kuntien ja kuntayhtymien sekä laitos- ja erityiskoulujen järjestämää perusopetusta ja koulunkäyntiä tulisi kehittää, jotta oppilaiden oikeudet toteutuvat tasapuolisesti koko maassa.

Työryhmä ehdottaa, että perusopetuslakiin lisätään jatketun oppivelvollisuuden käsite. Tämä tarkoittaa, että päätös oppivelvollisuuden jatkamisesta voidaan tehdä kesken oppivelvollisuuden suorittamisen, jos oppilas ei oppivelvollisuuden suorittamisen aikana ilmenevän vammaisuuden tai sairauden vuoksi saavuta perusopetuksen päättötodistusta säädetyssä ajassa tukitoimista huolimatta.

Työryhmä ehdottaa myös, että oppilaan koulunkäyntikyky arvioidaan nykyistä kattavammin. Oppilaan sairauden, diagnoosin tai käyttäytymisen lisäksi tulisi arvioida koulu toimintaympäristönä, sillä koulunkäyntikykyyn vaikuttavat välillisesti esimerkiksi koulun toimintakulttuuri sekä opettajien pedagoginen osaaminen. Arviointi tulisi tehdä opetuksen järjestäjän toimesta monialaisesti ja jatkotoimenpiteet tulisi suunnitella ja vastuuttaa moniammatillisesti. Opetustoimen lisäksi arviointiin tarvitaan yhteistyötä ainakin sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden sekä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa. 

Raportissaan työryhmä esittää myös alueellisten vaativan erityisen tuen ohjaus- ja palveluverkostojen (VIP-verkostojen) perustamista. Niihin kuuluisi mm. sairaalaopetusyksiköitä, Elmeri-kouluja, valtion koulukotikouluja, kunnallisia erityiskouluja, oppimis- ja ohjauskeskus Valtteri sekä yliopistollisia ja muita erityispedagogiikan tutkimus- ja koulutusyksiköitä. Tavoitteena on lisätä ja kehittää vaativan erityisen tuen opetuksen järjestäjien välistä yhteistyötä, jotta oppilaat saavat tarvitsemansa laadukkaan tuen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Vaativaa erityistä tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsevat lapset ja nuoret, joilla on esimerkiksi vakavia psyykkisiä ongelmia, moni- tai vaikeavammaisuutta, kehitysvammaisuutta tai autismikirjoa. Opetus edellyttää useiden eri alojen ammattilaisten yhteistyötä ja oppilaalla saattaa olla henkilökohtainen avustaja, koulunkäynnin ohjaaja tai tulkki. Lisäksi vanhemmat tai huoltajat ovat yleensä tiiviisti mukana koulutyössä.

Syksyllä 2016 erityisen tuen piirissä oli yli 41 000 lasta ja nuorta eli 7,5 prosenttia kaikista esi- ja perusopetuksen oppilaista. Kehittämisryhmän arvion mukaan vaativaa erityistä tukea oppimisen ja koulunkäynnin tueksi tarvitsee vuosittain noin 10 000 oppilasta. Vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus toteutetaan useissa eri paikoissa, myös yleisopetuksen ryhmissä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti vaativan erityisen tuen kehittämisryhmän maaliskuussa 2015. Työryhmän puheenjohtajana toimi opetusneuvos Jussi Pihkala opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Vaativa erityinen tuki esi- ja perusopetuksessa, kehittämisryhmän loppuraportti

Lisätietoja

työryhmän puheenjohtaja, opetusneuvos Jussi Pihkala, p. 0295 3 30256

työryhmän sihteeri, ylitarkastaja Kirsi Lamberg, p. 0295 3 30397