Hyppää sisältöön

Korkeakouluille 19 miljoonaa:
Opintopolut sujuvammiksi teknologiaa hyödyntäen, opintojen sisältöjä uudistetaan

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 20.4.2018 10.08
Tiedote

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt yliopistoille ja ammattikorkeakouluille 19 miljoonan euron avustukset, joilla sujuvoitetaan korkeakoulujen opintopolkuja sekä kehitetään opintojen sisältöjä. Hankkeet ovat korkeakoulujen omia ehdotuksia. Nyt myönnetyt avustukset keskittyvät kahteen teemaan: opintopolkujen sujuvoittaminen digitaalista teknologiaa ja analyytiikkaa hyödyntäen sekä toisaalta opintojen sisällölliseen kehittämiseen.

– Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiossa 2030 tavoitellaan yksilöllisiä opintopolkuja ja tutkintoja sekä jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia elämän eri tilanteissa. Korkeakoulujen koulutustarjonnan tulee olla joustavasti eri käyttäjäryhmien hyödynnettävissä. Digitalisaation valjastaminen on tässä merkittävä keino, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

– Nyt avustusta saaneissa hankkeissa tavoitteita edistetään monin tavoin. Kehittämällä yhteisiä oppimisalustoja ja oppimisanalytiikkaa voidaan esimerkiksi auttaa opintojen seuraamisessa ja kipukohtien tunnistamisessa, ministeri jatkaa.

Itä-Suomen yliopiston koordinoimassa DigiCampus-hankkeessa (3,6 milj. euroa) luodaan korkeakoulujen yhteinen digitaalinen pilvioppimisympäristö ja kehitetään pedagogis-digitaalisten tukipalvelujen toimintamalli.  Lisäksi hankkeessa tuotetaan oppimisen ekosysteemi biotalouden koulutukseen, ympärivuotista kurssitarjontaa kemian koulutustarjontaan ja paikkaan sitoutumatonta opetusta oikeustieteen alalla. Hankkeessa toteutetaan valtakunnallinen sähköisen tenttimisen palveluportfolio. Hankkeessa on mukana 10 yliopistoa ja 6 ammattikorkeakoulua sekä Maanpuolustuskorkeakoulu.

Oulun yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun vetämissä hankkeissa kehitetään ja otetaan käyttöön oppimisanalytiikkaa korkeakouluissa. Oppimisanalytiikalla tarkoitetaan oppimisprosessissa syntyvän datan hyödyntämistä opiskelijan, opettajan, ohjauksen ja johtamisen tukemisessa. Oppimisanalytiikan avulla voidaan esimerkiksi havaita opintojen etenemisen esteitä, tukea opiskelijoiden itseohjautuvuutta ja opintojen sujuvaa etenemistä sekä kohdentaa ohjausta täsmällisemmin. Hankkeet saavat yhteensä 3,8 miljoonan euron rahoituksen, ja niihin osallistuu 9 ammattikorkeakoulua ja 7 yliopistoa.

Jyväskylän yliopiston ja 10 muun yliopiston yhteisessä Toinen reitti yliopistoon -hankkeessa yliopistot pilotoivat ja vakiinnuttavat käyttöön uusia pääosin avoimeen korkeakouluopetukseen perustuvia valintatapoja yliopistoon. Nämä luovat merkittävän vaihtoehdon yliopistojen pääsykoe- tai todistusvalinnalle. Hanke tukee myös lukiouudistuksen tavoitetta lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyön lisäämisestä.

Ilmasto- ja kestävyyshaasteet sekä kiertotalous

Toinen hankekokonaisuus tuo ajankohtaisia ja tärkeitä ilmastonmuutokseen, kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen liittyviä ajankohtaisia sisältöjä korkeakouluopintoihin.

– Hallituksen tavoitteena on nopeuttaa korkeakoulutettujen siirtymistä työelämään opiskelijavalintoja, ympärivuotista opiskelua, opetuksen digitalisaatiota ja työelämäyhteyksiä kehittämällä. Rahoituspäätöksillä edistetään näitä tavoitteita parantamalla opetusta ja opintotarjontaa sekä lisäämällä korkeakoulujen yhteistyötä, opetusministeri sanoo.

Helsingin yliopiston johdolla 900 000 euron avustuksen saaneessa Monialainen digitaalinen oppiminen kestävyyshaasteissa - joustavat opintopolut työelämään -hankkeessa toteutetaan 11 ilmasto- ja kestävyyshaasteisiin keskittyvää monialaista korkeakouluopettajien vertaiskoulutusta eri puolilla Suomea sekä tuotetaan kaksi uutta digitaalista, monialaista kestävyyskysymysten oppimateriaalia korkeakoulujen yhteiseen käyttöön. Opiskelijoiden ja työelämän sekä eri korkeakouluasteiden ja -alojen yhteistyöllä haetaan uusia avauksia moniulotteisten kestävyyshaasteiden ratkaisemiseksi. Hankkeessa on mukana 8 yliopistoa ja 3 ammattikorkeakoulua.

Kiertotalouden monialaisia sisältöjä ammattikorkeakouluihin kehitetään Lapin ammattikorkeakoulun koordinoimassa 2,5 miljoonan euron hankkeessa. Hankkeessa on mukana 19 ammattikorkeakoulua, ja se lisää kiertotalouden osaamista ja yhteistyötä ammattikorkeakouluissa. Tavoitteena on avoin ja kansainvälisyyttä korostava kiertotalouden opetus.

Muotoiluun ja kielten oppimiseen uutta rahoitusta

Finnish Design Academy -hanketta vetää Lahden ammattikorkeakoulu, ja mukana ovat kaikki muotoilualan koulutusta tarjoavat yhteensä 7 ammattikorkeakoulua ja 2 yliopistoa. Se tarjoaa korkeakouluopiskelijoille entistä sujuvammat tavat ja työvälineet opiskella muotoilualan ammatteihin sekä siirtyä nopeammin työelämään. Kahden miljoonan euron rahoituksen saaneen hankkeen tarkoituksena on vahvistaa muotoilualan korkeakoulutuksen roolia kansallisessa innovaatioekosysteemissä ja nostaa suomalaisen muotoilukoulutuksen profiilia ja osaamista elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja arvonluonnin edellytyksinä. Finnish Design Academy tarjoaa korkeakouluopiskelijoille entistä sujuvammat tavat ja työvälineet opiskella muotoilualan ammatteihin sekä siirtyä nopeammin työelämään.

Kielivarannon vahvistamiseksi ja kielten opetuksen tarjonnan monipuolistamiseksi Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun koordinoimana 3,3 miljoonan euron avustuksella rakennetaan valtakunnallista vieraiden kielten oppimistarjontaa, joka tukee kansallisen kielivarannon kehittymistä digipedagogisella lähestymistavalla. Tarjonta koostuu digipedagogiikan mukaisesti rakennetuista oppimispoluista A1-tasolta C1-tasolle, ja se on avointa valtakunnallisena tai alueellisena yhteistyönä. Hankkeessa on mukana 17 ammattikorkeakoulua ja 8 yliopistoa.

– Yhä kansainvälistyvässä maailmassa tarvitaan monipuolista kielitaitoa. Se on ehdottoman tärkeä Suomen menestykselle globaalissa maailmassa. Myös korkeakoulujen monipuolinen kansainvälistyminen edellyttää laajaa kielitaitoa. Joulukuussa saimme asettamaltani selvityshenkilöltä, professori Riitta Pyyköltä selvityksen kielivarannon tilasta ja ehdotuksia sen kehittämiseksi. Uusi rahoitus korkeakouluille auttaa pääsemään eteenpäin kielivarannon monipuolistamisessa, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Myönnetyt avustukset

– –

Erityisavustuspäätökset ovat osa hallituksen Korkeakoulutuksen kehittämisen kärkihanketta ja ne tukevat korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 2030 toimeenpanoa. Samaan kokonaisuuteen kuuluvien lääketieteen ja sosiaali- ja terveysalan hankkeiden 10 miljoonan euron avustuksista päätettiin maaliskuussa.

Rahoitettavat hankkeet ovat yhteistyöhankkeita, eli päähakijan lisäksi rahoitusta saavat korkeakoulujen välisten sopimusten mukaisesti myös muut hankkeeseen osallistuvat korkeakoulut. Hankkeet täydentävät vuosi sitten rahoitettuja vuosina 2017–2019 toteutettavia kehittämishankkeita.  Nyt rahoitettavat hankkeet käynnistyvät vuonna 2018 ja päättyvät viimeistään vuonna 2020. Niiltä edellytetään väliraportointia kesäkuussa 2019.

Lisää rahoituspäätöksiä tehdään ensi viikolla. Aiemmin tehdyt rahoituspäätökset

Lisätietoja:

- Erityisavustaja Heikki Kuutti Uusitalo, p. 050 3028246

- Opetusneuvos, ryhmän päällikkö Birgitta Vuorinen, p. 02953 30335

- Ylitarkastaja Päivi Bosquet, p. 02953 30375

Korkeakoulutus ja tiede Koulutus Kärkihankkeet Sanni Grahn-Laasonen