Hyppää sisältöön

Opetusministeri Li Andersson: Oppimisen iloa myös epävarmuuden aikana

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 11.8.2020 8.37
Kolumni
Opetusministeri Li Andersson.

 Koulutyö alkaa tänä vuonna poikkeuksellisessa tilanteessa. Koronaepidemia tulee vaikuttamaan opetuksen järjestämiseen koko lukuvuoden. Tilanteen aiheuttama epävarmuus asettaa haasteita niin opetusalan henkilökunnalle kuin oppilaille ja perheille. Lasten oikeus perusopetukseen on kuitenkin turvattava kaikkina aikoina ja kaikkein tärkeintä on, että lapset ja nuoret voivat mennä turvallisin ja iloisin mielin takaisin kouluun. 

Ansaitun ja aurinkoisen kesäloman jälkeen palataan tästä viikosta lähtien kouluun niin peruskoulussa kuin toisella asteella. Koulutyö aloitetaan tänä syksynä lähtökohtaisesti lähiopetuksessa ja tällöin noudatetaan OKM:n ja THL:n antamaa suositusta opetuksen järjestämisestä koronaepidemian aikana. Edelleen tulee panostaa tehostettuun käsihygieniaan, väljyyteen sekä huolehtia siitä, että oireiset jäävät kotiin. 

Tällä hetkellä näyttää siltä, että koronaepidemia etenee eri alueilla eri tahtiin. Elokuun alussa voimaantullut uusi lainsäädäntö antaa opetuksen järjestäjille työkaluja toimia tartuntatautitilanteessa paikallisista lähtökohdista käsin. Jatkossa toimenpiteitä voidaan toteuttaa paikallisella tasolla nopeasti, tarkoituksenmukaisesti ja joustavasti huomioiden epidemiatilanteen erilainen kehittyminen eri puolilla Suomea.

Olennaista on huomata, että opetuksen järjestäjä voi siirtyä väliaikaisesti poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, mikäli koulunkäynti ei ole enää epidemiatilanteen näkökulmasta turvallista ja jos se on opetuksen järjestämiseksi välttämätöntä. Arvio lähiopetuksen turvallisuudesta tehdään yhdessä alueellisten tartuntatautiviranomaisten kanssa tartuntatautilain nojalla annettavan päätöksen pohjalta. Kun edellä olevat päätökset on tehty, lähiopetusta ja etäopetusta voidaan esimerkiksi vuorotella niin, että ryhmät ovat etäopetuksessa vuoroviikoin. Tällainen päätös voi olla voimassa enintään kuukauden ajan. Opetuksen järjestäjä ei voi siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin varmuuden vuoksi.

Keväällä saatuja kokemuksia poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä on voitu hyödyntää uuteen lukuvuoteen varauduttaessa. Yksi selkeimpiä viestejä on ollut se, että opetuksen, oppimisen tuen sekä oppilashuollon toteutumisessa on ollut suurta vaihtelua. Kevään poikkeusolojen aikaisen etäopetuksen aikana osa oppilaista on jäänyt jälkeen oppimistavoitteista ja tarvitsee oppimisen tukea. Osalla oppilaista tuen tarve on poikkeuksellisen suuri. Sekä tuelle että oppilashuollon palveluille on tänä kouluvuotena paljon tarvetta.

Elokuun alussa voimaan tulleessa määräaikaisessa lainmuutoksessa linjataan, että opetuksen järjestäjällä on myös poikkeuksellisissa opetusjärjestelyissä velvollisuus järjestää oppimisen ja koulunkäynnin tukea sekä oppilashuoltoa. Perusopetuksen maksuttomuudesta ei tule tinkiä. Myös maksuton kouluateria kuuluu kaikille oppilaille myös muulloin kuin lähiopetuksessa.

Haluan edelleenkin korostaa sitä, että haavoittuvimmassa asemassa olevat oppilaat eli erityisen tuen ja valmistavan opetuksen oppilaat, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat sekä kaikista pienimmät oppilaat esiopetuksesta peruskoulun kolmannelle luokalle saakka pysyvät lähiopetuksessa kaikissa tilanteissa.

Hallitus haluaa erityisesti tukea kuntien ja koulujen työtä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 84 miljoonan euron lisärahoituksen poikkeusolojen vaikutusten tasaamiseen ja lieventämiseen. On tärkeää, oppilaiden tuen tarpeet kartoitetaan ja niiden mukaiset tukitoimenpiteet käynnistetään heti lukuvuoden alussa. Lisärahoituksen avulla kunnissa voidaan ryhtyä viipymättä toimiin sen varmistamiseksi, ettei koronaepidemia jätä pysyviä jälkiä lasten ja nuorten osaamiseen ja hyvinvointiin.

Olen kantanut suurta huolta myös opettajien ja rehtorien työhyvinvoinnista ja jaksamisesta viime kuukausien aikana. Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden toteutus ja toimeenpano on vaatinut opettajilta, rehtoreilta ja opetustoimen henkilöstöltä paljon. Oppilaiden yksilöllisten tuen tarpeiden seuraaminen ja varmistaminen, hygieniaohjeiden noudattaminen ja opetuksen suunnitteleminen jatkuvasti muuttuvissa olosuhteissa on erittäin haastava yhtälö. Opettajat ovat pärjänneet näissä muuttuvissa tilanteissa hyvin. Kevään aikana hankitut kokemukset ja valmiudet auttavat siinä, että olemme kaikki valmiimpia toimimaan haastavissa olosuhteissa tarvittaessa myös nyt syksyllä.  Panostamme myös vahvasti koronaepidemian ja poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vaikutusten seurantaan, niin paikallisella ja alueellisella tasolla kuin tutkimuksen keinoin. 

Opetuksen järjestäminen Suomessa perustuu vahvasti paikallisesti kunnissa ja kouluissa tehtäviin ratkaisuihin. Tämä edellyttää myös vastuunkantoa. Opetuksen järjestäjän on turvattava kouluille riittävät resurssit opetukseen, oppilashuoltoon ja oppimisen tukeen. Opettajien mahdollisuuksista opettaa ja oppilaiden yhdenvertaisista mahdollisuuksista oppia on huolehdittava. Ennen kaikkea on huolehdittava siitä, että koulussa on riittävästi aikuisia ja tukea niille oppilaille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Meidän on yhdessä tehtävä kaikkemme Suomessa lasten ja nuorten hyvinvoinnin varmistamiseksi. Toivottavasti myös kuntapäättäjät ovat valmiita priorisoimaan lasten ja nuorten asemaa ja oikeutta opetukseen. Meidän tärkein tehtävä on luoda lapsille ja nuorille oppimisen ilon kokemuksia.

opetusministeri Li Andersson