Hyppää sisältöön

OECD pitää Suomen varhaiskasvatusta laadukkaana

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 24.1.2012 14.21
Tiedote -

Laadukkaalla varhaiskasvatuksella on positiivisia vaikutuksia lasten hyvinvointiin ja oppimiseen sekä köyhyyden ja sosiaalisen eriarvoisuuden vähentämiseen. OECD:n laatiman varhaiskasvatuksen maaprofiilin mukaan Suomi sijoittuu eri maiden vertailussa kärkipäähän useilla laadun arvioinnin osa-alueilla. Esimerkiksi varhaiskasvatushenkilöstön koulutustaso ja kasvatushenkilöstön määrä suhteessa lasten määrään ovat korkeampia kuin OECD-maissa keskimäärin. Myös henkilöstön mahdollisuudet täydennyskoulutukseen ovat hyvät.

Suomalaisessa ja pohjoismaisessa varhaiskasvatuksessa varhaislapsuuden pedagogiikka yhdistyy perheille tarjottavaan hyvinvointipalveluun. Sekä lapsen hoidolliset, kasvatukselliset ja opetukselliset tarpeet että vanhempien tarpeet saada lapselleen hoitopaikka otetaan huomioon kokonaisvaltaisesti yhden järjestelmän piirissä. OECD pitää tätä mallia hyvänä, ja sitä tavoitellaan laajasti myös muissa OECD-maissa.

Työntekijöiden pysyvyys ja alan houkuttelevuus ovat tärkeitä varhaiskasvatuksen laadun takaamisessa. OECD:n mukaan riittävän korkea palkkaus, etenemismahdollisuudet ja työn kuormittavuuden vähentäminen auttavat henkilöstön sitouttamisessa. Vain pieni osa varhaiskasvatushenkilöstöstä on miehiä, mitä OECD pitää Suomen ja monen muun hankkeeseen osallistuneen maan haasteena.

Laadukas varhaiskasvatus on nähtävä myös lapsen oikeutena
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä on Suomessa kansainvälisesti tarkasteltuna alhainen. Kansainvälistä vertailua vaikeuttavat maiden erilaiset järjestelmät sekä varhaiskasvatuksen määrittelyt.

Suomessa oli vuoden 2010 lopussa 3-vuotiaista lapsista kunnan ja yksityisen päivähoidon piirissä yhteensä 68 prosenttia ikäluokasta ja 5-vuotiaista lapsista 78 prosenttia. Vaikka naiset ovat muissa maissa vähemmän työelämässä, heidän lapsensa ovat kuitenkin suomalaisia lapsia useammin varhaiskasvatuksen piirissä. Laadukas varhaiskasvatus onkin tärkeää nähdä myös lapsen oikeutena.

Hallitusohjelman mukaan laadukas ja saavutettavissa oleva varhaiskasvatus ja esiopetus taataan koko ikäluokalle. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö asettavat kevään 2012 kuluessa laaja-alaisen työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella laki varhaiskasvatuksesta. Hallitusohjelman mukaisesti varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään opetus- ja kulttuuriministeriöön vuoden 2013 alusta.

OECD kannustaa kehittämään varhaiskasvatuksen laatua
OECD julkisti varhaiskasvatuksen laatukäsikirjan Oslossa pidetyssä seminaarissa 24.1.2012. Käsikirja on kehitetty OECD:n varhaiskasvatuksen laatuhankkeessa, johon myös Suomi osallistui. Käsikirja tarjoaa työvälineitä päätöksentekijöille varhaiskasvatuksen laadun arvioimiselle ja parantamiselle. Käsikirjan ohella jäsenmaille laadittiin myös kansalliset maaprofiilit. Suomen maaprofiili paneutuu henkilöstön osaamisen, koulutuksen ja työolojen parantamiseen.

Lisätutkimusta tarvitaan vielä muun muassa johtajuuden, koulutusten sisältöjen ja työolosuhteiden vaikutuksesta varhaiskasvatuksen laatuun ja lasten kehitykseen. Myös varhaiskasvatuksen vaikuttavuudesta tarvitaan tutkimustietoa.

Lisätietoja:
- neuvotteleva virkamies Tarja Kahiluoto, STM, p. 050 380 6527
- ylitarkastaja Anna Mikander, OKM, p. 09 160 77256

Linkit:
Education: quality standards essential to boost child learning and development, says OECD (OECD:n Tiedote 23.1.2012)

www.oecd.org/edu/earlychildhood