Hyppää sisältöön

Mitä jatkuvan oppimisen uudistuksessa on nyt meneillään?

Julkaisuajankohta 19.5.2022 11.39
Mitä jatkuvan oppimisen uudistuksessa on nyt meneillään?

Kysyimme opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön järjestämässä jatkuvan oppimisen uudistuksen sidosryhmätilaisuudessa, mitä kaikkea jatkuvassa oppimisessa on tapahtumassa. Verkkokeskusteluun maaliskuussa 2022 osallistui yli 200 osallistujaa. Nostamme tässä esiin erilaisia esimerkkejä alueilta ja aloilta

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on edennyt laajasti. Koulutuksen järjestäjät sekä erilaiset katto-organisaatiot ovat kehittäneet työvälineitä ja käytänteitä osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Osallistujien sanoin osaamisen tunnistaminen ja osaamistodistus "altistaa" heitä osallistumaan myös tutkintotavoitteiseen koulutukseen ja siten opinnollistamisen ja osaamisen tunnistamisen tulisi olla osa työllistämistoimenpiteitä pysyvästi. 

Alueelliset verkostot ovat vahvistuneet ja kehittyneet merkittävästi ja alueellinen tilannekuvatyö monipuolistunut. Useilla alueilla on luotu yhteistä tilannekuvaa yritysten osaamistarpeista ja koordinoitu yhteistyötä alueen keskeisten yritysten ja kuntien kanssa.

Elinikäisen oppimisen ja ohjauksen alueellisia strategioita ja tavoitteita on laadittu useilla alueilla ja näiden toimeenpanoa jatketaan parhaillaan aktiivisesti. Osaamisen kehittäminen kytkeytyy myös muihin alueellisiin kärkiohjelmiin ja -hankkeisiin. Esimerkiksi Sitran Osaamisen aika -työ on tukenut alueellista kehittämistä. 

Uraohjauspalveluja eri kohderyhmille

Elinikäisen ohjauksen sekä urasuunnittelun ja -ohjauksen käytäntöjä on kehitetty laajasti erilaisissa hankkeissa ja osana perustoimintaa. Kehittämistyötä on tehty kartoittamalla olemassa olevaa osaamista sekä kehittämällä uraohjauspalveluja eri kohderyhmille.

Uraohjausta on myös kehitetty aliedustetuille ryhmille ja opastamaan elämän erilaisten nivelvaiheiden ja työn poissaolojaksojen yli. Urasuunnittelussa ja -ohjauksessa on panostettu saavutettavuuden, kielitietoisuuden ja selkokielisyyden kehittämiseen. Lisäksi tutkinto-opiskelijoille suunnatussa uraohjauksessa on kehitetty tekoälyä (esim. careerbot, Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia). 

Toimialat osaamisen edistäjinä

Toimialakohtaiset organisaatiot ovat toimineet aktiivisesti jatkuvan oppimisen edistämisessä. Tässä muutama esimerkki:  

AgriHubin tavoitteena on tuoda tutkimustieto entistä nopeammin maatalousyrittäjien käyttöön. Mukana on myös laaja yhteistyökumppaneiden verkosto elinkeinoelämästä. AgriHubi sisältää työkaluja, joiden avulla nämä tahot pystyvät kohtaamaan ja alan tiedonvälitys tehostuu.  

Finanssiakatemia on yhteistyöverkosto, joka yhdistää alan työnantajat ja oppilaitokset. Finanssiakatemiassa jaetaan tietoa ja osaamista verkoston sisällä ja sen tavoitteena on lisätä työelämän ja oppilaitosten välistä yhteistyötä siten, että työelämän tarpeet huomioidaan oppilaitosten opetuksessa. Lisäksi sen toimesta kehitetään alan työnantajakuvaa. Verkostossa on mukana jäsenyhtiöiden lisäksi 19 oppilaitosta. Tällä hetkellä toiminnan fokuksena on jatkuva oppiminen.

Teknologiateollisuus ry on jatkanut osaamisesta kertovan datan hyödyntämistä. Organisaatio julkaisi syksyllä 2021 osaamisdataan pohjautuvan osaamistarpeiden kartoituksen, Osaamispulssin.

Koulutuksen järjestäjiltä ratkaisuja muuttuviin osaamistarpeisiin

Koulutuksen järjestäjillä on useita erilaisia hankkeita, joilla etsitään ratkaisuja yritysten henkilöstön muuttuvaan osaamiseen.

Varian Urbaania kasvua Vantaa -hanke etsii ratkaisuja vantaalaisen työvoiman, sekä työssäkäyvien että työttömien, osaamisen kehittämiseen ja tukee vantaalaisten yritysten kehitystä digitalisaation ja automatisaation aikakaudella. Metropolian koordinoimassa Roboboost -hankkeessa tuotetaan robotiikasta uusia jatkuvan oppimisen koulutuskokonaisuuksia ja valmennuksia eri toimialoille ja koulutusasteille. Hanke tuotetaan yritysten ja oppilaitosten välisenä yhteistyönä.

Erilaisia väyläopintoja on kehitetty aktiivisesti ympäri Suomen. Tämän lisäksi useat hankkeet ovat rakentaneet jatkuvan oppimisen palveluketjuja yhdessä kuntakokeilujen kanssa.

Myös yliopistoihin ja korkeakouluihin on syntynyt uutta koulutustarjontaa ja MOOC-portaaleihin korkeakoulukohtaista sisältöä.

Esimerkkeinä näistä voidaan mainita Oulun yliopiston lasten ja nuorten traumapsykoterapeuttikoulutus, joka käynnistyy Oulussa syyskuussa 2022. Koulutus on ensimmäinen lasten ja nuorten hoitoon suunnattu traumapsykoterapeuttikoulutus koko Suomessa.

Muita esimerkkejä ovat Jyväskylän yliopiston Kansalaisen kyberturvallisuus -kurssi, Kehosta mitattava hyvinvointitieto -verkkokurssi sekä englanninkielinen Education in Finland-kokonaisuus.