Hyppää sisältöön

Korkeakouluopiskelijoita ei jätetä yksin koronaepidemian aikana

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 26.1.2021 13.04
Kolumni

Yhteiskuntamme perusarvoja on, että kaikki saavat tasa-arvoisesti laadukkaan koulutuksen. Saamme Suomessa olla ylpeitä hyvästä ja laadukkaasta korkeakoulutuksestamme.

Koronatilanne koettelee nyt koulutustamme. Oikea-aikaiset rajoitustoimet ovat hidastaneet koronatartuntojen etenemistä ja olemme Suomessa pystyneet tehokkaasti hillitsemään taudin leviämistä. Näemme selkeästi rajoitustoimien vaikutukset tartuntoihin, mutta poikkeusolojen vaikutukset oppimiseen sekä opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen näkyvät viiveellä.

Poikkeustila vaikuttaa edelleen korkeakoulujen toimintaan ja suurin osa korkeakouluopetuksesta on järjestetty etäjärjestelyin viime keväästä alkaen. Tällä on välittömiä vaikutuksia korkeakouluopiskelijoiden oppimisen edellytyksiin ja opiskelijoiden hyvinvointiin.

Kannan huolta korkeakoulutuksemme kyvystä tuottaa osaamista ja tasa-arvoa yhteiskuntaan, mutta erityisen huolissani olen opiskelijoiden jaksamisesta. Muistan lämmöllä omien yliopisto-opintojeni alun jännittävyyden ja kohtaamiset uusien ihmisten kanssa, opiskelijaporukan muodostumisen. Tätä vasten hieman surullisena ajattelen opiskelijoita, jotka aloittivat opintonsa epidemian keskellä erilaisissa etätapahtumissa.

Korona ei ole vaikuttanut pelkästään opinnoissa etenemiseen, vaan kokonaisvaltaisesti opiskelijoiden elämään. Sosiaalinen kanssakäyminen on vaikeutunut, kun tapahtumia ei ole voitu järjestää ja opiskelijaelämään olennaisesti kuuluva yhdessäolo on jäänyt vähemmälle. Tämän vuoksi myös tukea pitää yrittää tarjota kaikille opiskelijaelämän osa-alueille.

Vaikka etäopetukseen siirtyminen sujui Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) kesäkuussa 2020 julkaiseman Poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vaikutukset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen -selvityksen mukaan viime keväänä korkeakouluissa pääosin hyvin, on opiskelijoiden kokema kuormitus lisääntynyt poikkeusaikana ja tuen saatavuus aikaansaanut eroja opiskelijoiden välille.

Myös koronakriisin ja etäopetuksen vaikutuksia opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan hyvinvointiin selvittäneen Turun yliopiston Invest-hankkeen marraskuussa 2020 julkaistujen tutkimustulosten mukaan oppiminen on etäopetuksessa selvästi heikompaa. Tutkimuksen mukaan vertailut aiempiin kyselyihin näyttävät nuorten ahdistuneisuuden ja jaksamisongelmien yleistyneen selvästi. Poikkeusolojen vaikutukset kasaantuvat erityisesti haavoittuvassa asemassa oleviin nuoriin. Ahdistuneisuus ja masennusoireet olivat tulosten mukaan yleisempiä naisilla.

Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Meidän on toimillamme estettävä poikkeusolojen vaikutusten polarisoituminen ja pysäytettävä uhkaava eriarvoistuminen.

Pitkään jatkuneessa poikkeustilanteessa itsenäisen opiskelun tuomiin haasteisiin ja opiskelijoiden jaksamiseen on kiinnitettävä edelleen huomiota. Opiskelijoiden itsenäisen ja etäopiskelun edellyttämiä taitoja on kehitettävä ja korkeakoulujen tulee tarjota ohjausta niin opinnoissa etenemisen tukemiseen kuin yhteisöllisyyden vahvistamiseen. Myös opiskelijoiden mielenterveyspalveluita on vahvistettava. Erityisesti korkeakoulujen on huomioitava oppimisvaikeuksista kärsivät ja muut erityisryhmiin kuuluvat opiskelijat ja kohdennettava tukea ja ohjausta näiden ryhmien tarpeisiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyrkii osaltaan vastaamaan koronaepidemian korkeakouluopiskelijoille aiheuttamiin haasteisiin myöntämällä ammattikorkeakouluille ja yliopistoille sekä ylioppilas- ja opiskelijakunnille yhteensä kuusi miljoonaa euroa erityisavustuksina hankkeisiin.

Nyt avustetuissa hankkeissa muun muassa kehitetään ja järjestetään matalan kynnyksen palveluita ja pienryhmä- ja vertaistukitoimintaa, järjestetään opintopsykologipalveluita sekä vahvistetaan ja kehitetään korkeakouluopiskelijoiden ohjauspalveluita.

Yhteisenä tavoitteenamme pitääkin olla, ettei yksikään korkeakouluopiskelija jää yksin. Meidän on huolehdittava siitä, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet onnistua opinnoissaan ja voida hyvin.

Annika Saarikko
tiede- ja kulttuuriministeri

Tiedote: Korona-avustuksilla vahvistetaan korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja ohjausta

Lähteet:

Annika Saarikko Korkeakoulutus ja tiede Koulutus