Hyppää sisältöön

Kiusaamisen ehkäisyyn ja koulurauhan edistämiseen uusia keinoja

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 16.3.2018 10.02
Tiedote
Kuva: Liisa Takala/OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä on selvittänyt keinoja ehkäistä ja puuttua kiusaamiseen ja edistää koulurauhaa. Toimeksianto käsitti varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen. Työryhmän ehdotus sisältää 24 toimenpide-esitystä. Esitys luovutettiin opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle perjantaina 16. maaliskuuta.

Työryhmän ehdotusten tavoitteena on turvata jokaisen lapsen ja nuoren turvallisuus ja hyvinvointi hänen osallistuessaan varhaiskasvatukseen, opetukseen tai koulutukseen.

- Kiusaaminen ja yksinäisyys ovat kipeitä, satuttavia ja edelleen valitettavan yleisiä ongelmia kouluissa ja vapaa-ajalla. Kiusaamisen ja yksinäisyyden kokemukset ovat merkittäviä riskitekijöitä syrjäytymisen taustalla. Meidän aikuisten velvollisuus on etsiä keinoja ennaltaehkäistä ja puuttua kiusaamiseen tehokkaammin, raportin vastaanottanut opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo.

Grahn-Laasonen pitää tärkeänä työryhmän esitystä kääntää katsetta kiusaamisen ehkäisemisessä jo varhaisiin vuosiin.

- Tutkijat puhuvat yhdellä suulla, että jo varhaiskasvatuksessa aloitettu ennaltaehkäisevä työ vähentää ongelmien syntymisen todennäköisyyttä. Kiusaamista tulee ehkäistä jo päiväkodeissa, Grahn-Laasonen sanoo.

Työryhmä esittää, että varhaiskasvatuslakiin kirjataan, että lasta tulee suojata kiusaamiselta, väkivallalta ja muulta häirinnältä. Lisäksi työryhmä esittää, että varhaiskasvatuksessa käynnistettäisiin lasten sosioemotionaalista kehitystä tukeva ja kiusaamista ehkäisevä kehittämis- ja tutkimushanke. Vuoden 2016 varhaiskasvatussuunnitelman perusteet myös edellyttävät, että vanhemmat otetaan koulu- ja päiväkotiyhteisöissä mukaan rakentamaan turvallista ja yhteisöllistä toimintakulttuuria.

Työryhmän esityksen mukaan Suomeen tulisi perustaa kiusaamisen ehkäisemisen sekä hyvinvointia ja työrauhaa lisäävien menetelmien kansallinen arviointielin, jonka tehtävänä olisi levittää tietoa vaikuttavista menetelmistä. Se kokoaisi kasvattajille, opetuksen ja koulutuksen järjestäjille luotettavaa, ajankohtaista ja käytännönläheistä tietoa siitä, millaisilla menetelmillä hyvinvointia ja työrauhaa voidaan edistää.

Kiusaamisen ehkäiseminen ja työrauhan edistäminen varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa liittyy ensisijaisesti toimintakulttuurin kehittämiseen. Opettaja on avainasemassa luokan työrauhan rakentajana ja ylläpitäjänä. Siksi hyvinvoinnin ja työrauhan edistämiseen sekä yksinäisyyden ja kiusaamisen ehkäisemiseen liittyvä pedagoginen osaaminen tulisi määritellä henkilöstön ja johdon täydennyskoulutuksen yhdeksi painopistealueeksi. 

Työryhmä käynnistäisi erillisen tutkimuksen siitä, millaisia keinoja opettajat ja rehtorit nykyisin käyttävät perusopetuksessa ja toisen asteen oppilaitoksissa työrauhan turvaamiseksi ja rauhan palauttamiseksi häiriötilanteissa.  Ehdotuksiin kuuluu myös se, että vahvistetaan opetuksen ja koulutuksen järjestäjien tietoisuutta olemassa olevista kiusaamista ehkäisevistä ja työrauhaa edistävistä toimintamalleista. Tietoa tulisi jakaa päiväkodeille, kouluille ja oppilaitoksille sekä näiden lähiyhteisöille niin, että toimintamalleja voidaan aktiivisesti hyödyntää ja vakiinnuttaa osaksi koulujen ja oppilaitosten toimintakulttuuria.

Koulujen ja oppilaitosten menettelytapoja kiusaamistilanteiden selvittelyssä tulisi yhdenmukaistaa ohjeistuksella. Ohjeistuksen laatisivat Opetushallitus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Ehdotusten toimeenpano on usean toimijan vastuulla. Opettajien ja johdon lisäksi keskeisiä toimijoita ovat opiskeluhuollon henkilöstö, oppilaat, ja opiskelijat sekä huoltajat. Vanhempien roolia kiusaamisen ehkäisyssä ja työrauhan edistämisessä onkin työryhmän mielestä syytä vahvistaa.

Lisätietoja:
- työryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen (OKM), puh. 02953 30258
- erityisavustaja Daniel Sazonov, puh. 02953 30276

Työryhmän loppuraportti

- - -

Työryhmän työskentelyssä huomioitiin vuonna 2014 voimaan tulleet lakimuutokset, joilla pyrittiin parantamaan työrauhaongelmien ennaltaehkäisyä. Muutoksessa täsmennettiin säännöksiä opettajien toimivallasta puuttua kiusaamiseen ja häiritsevään käyttäytymiseen. Lisäksi oppilaskunnat vakiinnutettiin toisen asteen koulutukseen ja perusopetukseen. Vuonna 2014 voimaan tuli uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, jonka tavoitteena oli ehkäistä ongelmien syntymistä ja edistää oppilaitosyhteisöjen hyvinvointia

Ammatillinen koulutus Koulutus Sanni Grahn-Laasonen Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus