Hyppää sisältöön

Innovaatioekosysteemien menestystekijöitä selvitettiin

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 2.10.2019 9.14
Uutinen

Innovaatioympäristöjen ja -ekosysteemien menestystekijöitä on selvitetty. Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaaman selvityksen tuloksia hyödynnetään mm. pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tiekartan laatimisessa. Hallitusohjelman yhtenä tavoitteena on laatia pitkän aikavälin suunnitelma, jonka avulla TKI-toimintaympäristö paranee, ja sitä kautta yksityisten ja julkisten investointien ja rahoituksen tasossa tavoitellaan neljän prosentin bruttokansantuoteosuutta.

Innovaatioekosysteemeillä tarkoitetaan yritysten, tutkimuslaitosten, julkisen sektorin, kuluttajien ja muiden toimijoiden tiiviissä vuorovaikutuksessa olevia verkostoja. Selvityksen yhdeksästä tapaustutkimuksesta on pyritty tunnistamaan sellaisia onnistumisen edellytyksiä ja menestystekijöitä, joihin toimia kohdistamalla innovaatioekosysteemin toimintaa ja vaikuttavuutta voitaisiin tehostaa. Tapaustutkimukset edustavat eri aloja, toimintamalleja ja kehitysvaiheita.

Selvityksen mukaan innovaatioympäristöjen ja -ekosysteemien syntyyn, kehitykseen ja menestykseen vaikuttavat muun muassa yhteinen tavoite ja yhteistyötä tukevat rakenteet, toimijoiden monimuotoisuus ja aktiivisuus, innovaatioekosysteemin yhteistyön fasilitointi ja koordinaatio, julkisen ja yksityisen sektorin toimien yhteensovittaminen sekä politiikkatoimien jatkuvuus ja johdonmukaisuus. Osaan tekijöistä voidaan vaikuttaa politiikkatoimenpiteillä ja ne tulisi huomioida kehittämistoimenpiteitä ja rahoitusta kohdennettaessa.

Selvityksen kehittämissuosituksissa korostuvat yhteistyön ja synergian tärkeys. Selvityksen suosituksia ovat esimerkiksi:

Pitkäjänteisyyden palautus TKI-politiikkaan:

Ekosysteemien kehittyminen vaatii pitkäjänteistä työtä niin kansallisesti kuin alueellisestikin. Vaikka eri politiikkatoimenpiteillä on erilainen rooli ja tavoite, on niiden vuorovaikutteisuuteen ja ristiriitaisuuksien välttämiseen syytä kiinnittää huomiota. Johdonmukaisella politiikalla turvattaisiin strategisten tavoitteiden ja jopa missioiden edistäminen ja tavoittelu laajalla rintamalla.

Kansallisten ja alueellisten tavoitteiden ja kehittämistoimien synergian vahvistaminen:

Politiikkajohdonmukaisuuden, vaikuttavuuden ja synergioiden vahvistamista tarvitaan paitsi kansallisella tasolla myös alueellisella tasolla sekä näiden välillä. Kansallisten strategioiden ja politiikkatoimien yhteys alueellisiin ja paikallisiin vahvuuksiin ja kehittämistoimenpiteisiin vaatii selkeyttämistä. Tämä edellyttää lisää vuorovaikutusta ja tiiviimpää yhteistyötä. Selvitys suosittaa myös eri alueiden välille toimintamallia, joka tukee hallintorajat ylittävien tavoitteiden edistämistä pitkäjänteisesti.

Tukea TKI-yhteistyön valmisteluun ja huomio ekosysteemien onnistumisen edellytyksiin:

Selvityksen yksi tärkeä huomio on, että ekosysteemien rakentaminen vaatii vahvaa toimijoiden yhteistä tahtotilaa ja sitoutumista. Erityisesti ekosysteemien synnyn alkuvaiheissa korostuu yhteisen ymmärryksen rakentaminen ja huolellinen, laadukkaiden TKI-hankkeiden valmistelu.

Ekosysteemien välisen yhteistyön edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti:

Kansalliset ja kansainväliset, hallitusohjelmassakin tavoitteena olevat miljardiluokan ekosysteemit eivät synny tyhjästä. On hyödynnettävä ne ekosysteemit ja ekosysteemien aihiot, joita on jo olemassa ja vahvistaa niiden toimintaa tarjoamalla keinoja yhteistyön laajentamiseksi ja kansainvälistämiseksi. Ekosysteemien kehityksen kannalta on olennaista, että löytyy toimija tai toimijoita, joiden intresseissä on laajentaa TKI-yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti.

Selvitys käynnistyi Juha Sipilän hallituksen valmisteleman sote- ja maakuntauudistuksen tutkimuksen, kehittämisen, innovaatiotoiminnan ja osaamisen muutosohjelman osana. Selvitys tukee vuonna 2010 tehdyn yliopistolakiuudistuksen sekä 2014-2015 tehtyjen AMK-lakiuudistusten tavoitteita.

Selvityksen toteutti MDI yhteistyössä 4FRONTin kanssa. Sisällöstä, johtopäätöksistä ja suosituksista vastaavat selvityksen tekijät, eivätkä ne välttämättä vastaa opetus- ja kulttuuriministeriön tai selvityksen ohjausryhmän näkemyksiä.

Lisätietoja:
- Opetusneuvos Riina Vuorento, puh. 0295 3 30363
- Johtaja Erja Heikkinen, puh. 0295 3 30101

Selvitys innovaatioympäristöjen ja -ekosysteemien menestystekijöistä sekä julkisen sektorin rooleista kehityksessä