Hallituksen esitys OKM/2024/33

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.5.2024 11.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta

HE 51/2024 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sari Multala

Esittelijä

Hallitusneuvos Henna Närhi, p. +358 295 330 006

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia.

Yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia muutettaisiin siten, että EU- ja ETA-maiden ulkopuolisilta korkeakouluopiskelijoilta vieraskielisessä tutkintokoulutuksessa perittävien lukuvuosimaksujen tulisi jatkossa kattaa koulutuksen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset. Opiskelijan oleskeluluvalla maahan tullut säilyisi lukuvuosimaksuvelvollisena, vaikka hän vaihtaisi oleskelulupaansa esimerkiksi työperusteiseksi. Yliopistolakiin ja ammattikorkeakoululakiin lisättäisiin poikkeus, jonka mukaan tilapäistä suojelua saavat eivät olisi jatkossa lukuvuosimaksuvelvollisia. Tilauskoulutusta koskevia korkeakoulujen velvollisuuksia täsmennettäisiin. Korkeakoulu ei saisi järjestää tilauskoulutusta, jos tilaajan tarkoituksena on välittää opiskelijoita korkeakoulun tutkinto-opiskelijoiksi voittoa tavoittelevana liiketoimintana. Lisäksi lakeisin lisättäisiin korkeakouluille tiedonsaantioikeus hakijan ja opiskelijan sekä hänen perheenkokoajansa oleskelulupatiedoista. Yliopistolakiin ja ammattikorkeakoululakiin lisättäisiin myös säännökset korkeakoulujen oikeudesta luovuttaa tietoja Maahanmuuttovirastolle.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.10.2024. Hakemusmaksua ja tilauskoulutusta koskevat säännökset tulisivat kuitenkin voimaan vasta 1.8.2025 ja lukuvuosimaksujen suuruutta koskevat 1.8.2026.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.