Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2022/33

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.3.2023 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 43/2022 vp) täydentämisestä (HE 43/2022 vp, HE 313/2022 vp; EV 312/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

HE 43/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Petri Honkonen

Esittelijä

Johtaja Jorma Waldén, p. +358 295 330 338

Asia

1. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto arvioi tekijänoikeuslain toimivuutta ja vaikutuksia eri tahojen ja toimijoiden näkökulmista. Arvioinnissa tulee lisäksi huomioida perusoikeusvaikutusten punninta suhteessa sääntelyn tulkinta- ja soveltamiskäytäntöihin ja määrittelytarpeet erityisesti alkuperäisen ja edelleen lähettämisen suhteen. Arvioinnissa mahdollisesti havaittuihin epäkohtiin tulee puuttua valmistelemalla tarvittavat lainsäädäntömuutokset EU-oikeuden ja kansallisen liikkumavaran mahdollistamissa puitteissa. 2. Eduskunta edellyttää, että opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa ja arvioi ehdotetun sääntelyn toimivuutta opetus- ja tutkimuskäytännössä oikeudenhaltijoiden, opettajien ja oppilaitosten näkökulmista ja sen perusteella valmistelee tarvittavat säädösmuutosesitykset. 3. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto arvioi tekijänoikeuslainsäädännön kokonaisuudistuksen tarpeen tekijänoikeusjärjestelmän läpinäkyvyyden sekä lainsäädännön selkeyden ja ymmärrettävyyden vahvistamiseksi kansallinen liikkumavara huomioon ottaen.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevan lain tekijänoikeuslain muuttamisesta ja lain sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 3 päivänä huhtikuuta 2023, sekä määrää eduskunnan lausumat merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumista aiheutuviin toimenpiteisiin.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen