Hallituksen esitys OKM/2022/63

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.9.2022 18.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

HE 158/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Li Andersson

Esittelijä

Hallitusneuvos Joni Hiitola, p. +35 8295330108

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain säännöksiä siten, että varainhoitovuosien 2023 ja 2024 yksikköhintojen laskemisessa käytettäisiin poikkeuksellisesti vuoden 2019 kustannus- ja suoritetietoja. Voimassa olevien säännösten mukaan lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä museoiden ja esittävän taiteen yksikköhinnat sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitetun koulutuksen opiskelijaviikkojen, opiskelijavuorokausien, opiskelijapäivien ja opetustuntien yksikköhinnat laskettaisiin vuodelle 2023 vuoden 2020 ja vuodelle 2024 vuoden 2021 kustannus- ja suoritetietojen perusteella. Koronapandemia ja siihen liittyvät toiminnan rajoitukset ovat vaikuttaneet merkittävästi vuosien 2020 ja 2021 toimintaan ja kyseisten vuosien toteutuneiden tietojen käyttökelpoisuuteen tulevien vuosien valtionosuusrahoituksen perusteena. Lisäksi esityksessä ehdotetaan tehtäväksi mainittuihin lakeihin teknisluonteisia korjauksia kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettuun lakiin liittyvien lakiviittausten osalta. Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023. Vuosien 2023 ja 2024 yksikköhintojen laskemista koskevat muutokset on tarkoitettu olemaan voimassa 31.12.2024 saakka.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Ehdotetut muutokset lisäisivät opetus- ja kulttuuritoimen ja vapaan sivistystyön rahoitusta yhteensä 4,39 miljoonaa euroa vuonna 2023 verrattuna siihen, että yksikköhinnat määräytyisivät vuoden 2020 kustannus- ja suoritetietojen perusteella. Vaikutus kohdentuisi kustannuspohjaltaan erilaisiin toimintamuotoihin eri tavoin. Vuoden 2024 osalta kustannustason muutoksen huomiotta jättämisen vaikutuksia ei vielä tiedetä, koska kustannustiedonkeruun raportit vuodelta 2021 eivät ole vielä valmistuneet. Käytettäessä varainhoitovuoden 2019 kustannuksia tehtäisiin kustannuspohjiin indeksikorotukset vuodesta 2019 vuoteen 2023 ja 2024. Indeksikorjaus vuodesta 2019 vuoteen 2023 olisi 11,6 prosenttia (vuoden 2023 osalta käytetty indeksiarviota 3,8 %). Kaikkien toimintamuotojen osalta yksikköhinta nousisi vuodesta 2022 vuoteen 2023 indeksikorotuksen verran. Verrattuna siihen, että yksikköhinnat määräytyisivät vuoden 2020 tietojen perusteella, muutos merkitsisi osalle toimintamuodoista korkeampaa yksikköhintaa ja osalle alempaa yksikköhintaa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen