Hallituksen esitys OKM/2022/59

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.9.2022 18.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain sekä taiteen perusopetuksesta annetun lain muuttamisesta

HE 160/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Hallitusneuvos Sami Aalto, p. +35 8295330082
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annettua lakia sekä taiteen perusopetuksesta annettua lakia. Valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetussa laissa säädettäisiin uudesta Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen hankkiman muun kuin säännellyn koulutuksen rekisteristä. Rekisteriin olisi velvoite tallentaa kyseistä koulutusta koskevat suoritustiedot. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että vapaan sivistystyön oppilaitoksen ylläpitäjällä olisi velvollisuus tallentaa opetuksen ja koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon palvelukeskuksen rahoittamia koulutuksia koskevat tiedot ja että taiteen perusopetuksen suoritustietojen tallentaminen kyseiseen tietovarantoon olisi mahdollista. Taiteen perusopetuksesta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että se sisältäisi säännöksen opetuksen ja koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon tallennettavien koulutusten laajuuden määrittelemisestä opintopisteinä. Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain sekä taiteen perusopetuksesta annetun lain muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittamaa koulutusta koskevien tietojen tallentamista koskevat säädösmuutokset eivät lisäisi valtion tai kuntien menoja. Valtion vuoden 2023 talousarvioksi momentin 29.01.02 (Opetushallituksen toimintamenot) sekä momentin 29.01.04 (Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen toimintamenot) määrärahoihin siirrettäisiin momentilta 29.01.53 (Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen) Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen hankkiman muun kuin säännellyn koulutuksen rekisteristä aiheutuvat lisäkustannukset hallituksen esityksessä todettujen määrärahatarpeiden mukaisina. Taiteen perusopetuksen tietojen tallentamisesta aiheutuisi lisäkustannuksia yhteensä 414 000 euroa, josta 153 000 euroa olisi kertaluonteinen lisäys, joka olisi tarkoitus kattaa opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan pääluokkaan sisältyvistä määrärahoista. Lisäksi aiheutuisi 261 000 euron pysyvä lisäys valtion talousarvion momentille 29.80.34 (valtionosuus ja -avustus taiteen perusopetuksen käyttökustannuksiin, arviomääräraha).
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen