Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2022/31

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Opetus- ja kulttuuriministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 54/2022 vp; EV 95/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 54/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Hallitusneuvos Marjaana Larpa, p. +35 8295330480
Asia
Eduskunta edellyttää, että 17 vuotta täyttäneillä tulee olla mahdollisuus jäädä lasten perusopetuksen puolelle 18-vuotiaaksi saakka, jos se nähdään lapsen kannalta parhaana ratkaisuna, ja että ehdotetun sääntelyn vaikutuksia 17 vuotta täyttäneiden oppivelvollisten asemaan seurataan tarkasti ja ryhdytään mahdollisesti tarvittaviin lisätoimenpiteisiin lapsen edun ensisijaisuuden toteutumisen varmistamiseksi.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2022 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen