Hallituksen esitys OKM/2021/73

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.10.2021 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

HE 192/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Sami Aalto, Hallitusneuvos p.+35 8295330082
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annettua lakia sekä kumottavaksi perusopetuslain, lukiolain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain säännökset koskien tiedonsiirtoa teknistä käyttöyhteyttä hyväksikäyttäen. Esityksessä ehdotetaan, että valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetussa laissa täsmennettäisiin oppijanumeron käyttötarkoitusta ja antamista koskevaa sääntelyä. Lisäksi mainitussa laissa ehdotetaan säädettävän Helsingin eurooppalaista koulua koskevasta velvoitteesta tallentaa tietoja opetuksen ja koulutuksen tietovarantoon. Esityksessä on otettu huomioon julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain mukainen sähköistä luovuttamistapaa koskeva sääntely, minkä johdosta valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetusta laista sekä perusopetuslaista, lukiolaista ja ammatillisesta koulutuksesta annetusta laista ehdotetaan poistettavaksi tätä koskeva rinnakkainen sääntely. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022. Helsingin eurooppalaista koulua koskeva tallentamisvelvoite tulisi kuitenkin voimaan vasta 1.1.2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen