Hallituksen esitys OKM/2021/28

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.5.2021 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi

HE 76/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jussi Saramo
Esittelijä
Hallitusneuvos Piritta Sirvio, p. +35 8295160774
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta, muutettavaksi siihen liittyviä muita lakeja ja tehtäväksi teknisluonteinen korjaus perusopetuslakiin. Esitys liittyy hallitusohjelman mukaiseen parlamentaariseen jatkuvan oppimisen uudistukseen. Esityksen tavoitteena on sovittaa yhteen jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palveluja. Palvelukeskus edistäisi työikäisen väestön osaamisen kehittymistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Esityksen mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö vastaisivat yhdessä palvelukeskuksen toimialaan liittyvästä ohjauksesta. Palvelukeskus toimisi Opetushallituksen erillisyksikkönä. Palvelukeskuksen tehtävänä olisi toimialaansa liittyvä tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittäminen ja koordinointi, osaamis- ja työvoimatarpeen ennakointitiedon analysointi, erityisesti työssä oleville ja työvoiman ulkopuolella oleville suunnatun ja muuta julkisesti tuettua koulutustarjontaa täydentävän koulutuksen ja muiden osaamispalveluiden rahoittaminen sekä alueellisten ja muiden yhteistyöverkostojen tuki ja vaikuttavuuden edistäminen. Esitys liittyy valtion vuoden 2021 kolmanteen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.9.2021. Perusopetuslain muutos on kuitenkin tarkoitettu tulemaan voimaan jo 1.8.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Palvelukeskuksen toimintamenoihin varattaisiin 1 100 000 euroa, joka muodostuisi siirtämällä opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokan sisältä momentilta 29.01.53 (Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen) 500 000 euroa ja momenteilta 29.10.20 (Perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot), 29.20.21 (Ammatillisen koulutuksen yhteiset menot) ja 29.40.20 (Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot) kultakin 200 000 euroa. Vuoden 2021 talousarviossa momentilla 29.01.53 on varattu jatkuvaan oppimiseen yhteensä 47 510 000 euroa, josta 40 miljoonaa euroa siirrettäisiin palvelukeskukselle.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen