Valtioneuvoston asetus OKM/2020/3

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.1.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Katri Kurppa, Hallitussihteeri p.+35 8295330063
Asia
Tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetun valtioneuvoston asetuksen liitettä muutettaisiin siten, että liitteeseen lisätään työryhmän työryhmämuistiossa ehdottamalla tavalla tutkintoja, oppimääriä ja muita laajoja osaamiskokonaisuuksia eri vaativuustasoille. Asetuksen liitteenä on taulukko tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittumisesta viitekehyksen kahdeksalle eri vaativuustasolle. Kunkin vaativuustason osaamiskuvaukset on tarkoitus säilyttää voimassaolevan asetuksen mukaisena, mutta viitekehykseen sijoitettavien tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien osalta viitekehystä laajennetaan. Tasolle 2 lisättäisiin työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA) ja tasolle 3 lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA) ja ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA) ja taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä. Tasolle 4 lisättäisiin rajavartijan peruskurssi ja aliupseerin perustason opintokokonaisuus. Tasolle 5 lisättäisiin aliupseerin yleistason (1 ja 2) opintokokonaisuus ja aliupseerin mestaritason opintokokonaisuus. Tasolle 6 lisättäisiin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset, joiden kohderyhmänä on alemman korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt, kirkon erityiskoulutukset ja pastoraalitutkinto. Tasolle 7 lisättäisiin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset, joiden kohderyhmänä on ylemmän korkeakoulututkinnon tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt, ylempi pastoraalitutkinto, rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyys, esiupseerikurssi sekä sotatalouden ja tekniikan lisäopinnot. Tasolle 8 ei tulisi muutoksia. Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 15 päivänä helmikuuta 2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen