Valtioneuvoston periaatepäätös OKM/2019/77

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.12.2019 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma vuosille 2020–2023

Ministeri

Hanna Kosonen

Esittelijä

Johtaja Henni Axelin, p. +358 295 330 205

Asia

Nuorisolain (1285/2016) 5 §:n mukaisesti valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman. Nuorisotyöstä ja -politiikasta annetun valtioneuvoston asetuksen (211/2017) 2 § tarkentaa ohjelman sisältöä. Ohjelman tulee sovittaa yhteen nuorten kasvu- ja elinolojen kannalta keskeisten ministeriöiden määrittelemät tavoitteet ja toimenpiteet, joilla ne toimialallaan edistävät nuorisolain (1285/2016) 2 §:n mukaisten tavoitteiden toteuttamista ohjelmakaudella. Ohjelman tulee myös sisältää nuorisotyön ja -toiminnan tukemisen linjaukset, mukaan lukien painopisteet nuorisolain 19 §:n mukaisten nuorisoalan osaamiskeskusten valtionapukelpoisuuden hyväksymiselle että asettaa kansalliset tavoitteet nuorisoalan eurooppalaiselle ja kansainväliselle toiminnalle. Edelleen ohjelman valmistelussa on otettava läpäisevästi huomioon; Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus lapsen oikeuksista ja muut nuorisolain soveltamisalaan liittyvät Suomen kansainväliset sitoumukset; Euroopan unionin ja Euroopan neuvoston nuorisopoliittiset tavoitteet; ja nuorten moninaisuus ja eri vähemmistöihin kuuluvat nuoret. Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma hyväksytään vuosille 2020—2023. Valtioneuvoston tulee hyväksyä ohjelma vuoden 2019 aikana, jotta se voi tulla voimaan 1.1.2020.

Esitys

Valtioneuvosto päättää hyväksyä valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman vuosille 2020–2023

Vaikutukset

Valtakunnallinen nuorisotyön ja –politiikan ohjelma linjaa hallituksen nuorisopolitiikkaa. Päätöksellä ei ole suoria kustannusvaikutuksia.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen