Hallituksen esitys OKM/2018/84

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.10.2018 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta

HE 195/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sampo Terho
Esittelijä
Kirsi Kaunisharju, Kulttuuriasiainneuvos p.+35 8295330144
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kuntien kulttuuritoiminnasta, joka korvaisi nykyisen lain vuodelta 1992. Ehdotettuun lakiin lisättäisiin kuntien kulttuuritoiminnan tavoitteet, valtion viranomaisten tehtävät, kunnan asukkaiden osallistuminen, kehittämistehtävä, yhteistyö sekä tiedon tuottaminen ja toiminnan arviointi. Samalla ajantasaistettaisiin kunnan tehtäviä ja valtionrahoitusta koskevat säännökset. Lain lähtökohtana on kulttuuriin ja taiteeseen liittyvän luovan toiminnan edistäminen ja kaikkien väestöryhmien yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen. Laki edistäisi kunnassa tapahtuvaa kulttuuritoimintaa siten, että se järjestetään ottaen huomioon paikalliset olosuhteet, eri väestöryhmien tarpeet sekä kulttuurin ja taiteen mahdollisuudet vaikuttaa ihmisten ja yhteisöjen elämään, yhteiskuntaan sekä alueelliseen ja paikalliseen kehitykseen. Lain tavoitteet ja kuntien tehtävät liittyisivät ihmisten luovan ilmaisun mahdollisuuksiin, kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen, harrastamiseen, saatavuuteen ja käyttöön, taide- ja kulttuurikasvatukseen, kulttuuriperintöön, sekä väestön hyvinvoinnin ja terveyden vahvistamiseen ja paikallisen ja alueelliseen elinvoiman edistämiseen kulttuurin ja taiteen keinoin. Esityksen valmistelun lähtökohtana on ollut, että uudistus voidaan toteuttaa taloudellisten vaikutusten osalta kustannusneutraalisti. Kuntien mahdollisuus järjestää ja organisoida kulttuuritoimintaa parhaaksi katsomallaan tavalla säilytetään nykyisellään. Esitys ei muuta valtion ja kuntien välisiä vastuita kulttuuripolitiikan osalta. Esityksellä edistetään ja vahvistetaan kuntien kulttuuritoiminnan asemaa sekä kulttuuripalvelujen monipuolista ja tasa-arvoa lisäävää käyttöä.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen