Hallituksen esitys OKM/2018/69

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.9.2018 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta

HE 152/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Laura Karppinen, Hallitusneuvos p.+35 8295330294
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia. Esityksen tavoitteena on vastata osaavan työvoiman saatavuustarpeisiin sekä kasvattaa korkeakoulututkinnon suorittavien osuutta parantamalla jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia ja helpottamalla korkeakoulutukseen pääsyä. Esitys liittyy korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 2030 toimeenpanoon. Jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien tarjoamista ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tehtävänä vahvistettaisiin. Lainsäädäntöä ehdotetaan selvennettäväksi täydennyskoulutuksen tarjoamisen osalta. Korkeakoulujen tutkintoon johtavaan tilauskoulutukseen voisivat jatkossa osallistua myös Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvan valtion kansalaiset ja näihin rinnastettavat, mukaan luettuna suomalaiset. Ehdotetuilla laeilla joustavoitettaisiin myös korkeakoulutukseen hakeutumista sekä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kelpoisuusvaatimuksia. Ylempien korkeakoulututkintojen tavoitteellisia suoritusaikoja joustavoitettaisiin kansainvälisenä yhteistyönä järjestettävässä tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Lisäksi esitykseen sisältyy ehdotus Lappeenrannan teknillisen yliopiston nimen muuttamisesta muotoon Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT. Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan pääosin 1 päivänä tammikuuta 2019.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta
Vaikutukset
Ehdotetut lait edistävät jatkuvaa oppimista ja tarjoavat välineitä osaamisen täydentämiseen ja päivittämiseen sekä yhteiskunnan muuttuviin osaamistarpeisiin vastaamiseen. Ehdotettu lainsäädäntö on luonteeltaan mahdollistavaa. Korkeakoulut päättävät itse, miten ne tarkoituksenmukaisimmin hyödyntävät uusia toimintamahdollisuuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen