Hallituksen esitys OKM/2018/19

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.4.2018 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 40/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Janne Öberg, Hallitusneuvos p.+35 8295330348
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi varhaiskasvatuslaki. Voimassa oleva varhaiskasvatuslaki (36/1973) kumottaisiin. Varhaiskasvatuksessa sovelletut useisiin eri sosiaalihuollon järjestämistä koskeviin lakeihin ja asetuksiin sekä lasten päivähoidosta annettuun asetukseen kuuluneet säännökset koottaisiin uuteen varhaiskasvatuslakiin. Henkilökunnan kelpoisuuksista, henkilöstön mitoituksesta ja tietojen käsittelystä ja salassapidosta säädettäisiin varhaiskasvatuslaissa. Laissa säädettäisiin koulutukseen perustuvista tehtävänimikkeistä ja otettaisiin huomioon ammatillisessa koulutuksessa tapahtuneet muutokset. Lailla perustettaisiin uusi varhaiskasvatuksen tietovaranto, jonka tarkoituksena on parantaa varhaiskasvatustietojen yhdenmukaisuutta ja luotettavuutta ja mahdollistaa varhaiskasvatustietojen turvallinen, tehokas ja keskitetty sähköinen kokoaminen, käsittely ja luovuttaminen lapsen huoltajien ja tietoja tarvitsevien eri viranomaisten käytettäväksi. Päiväkodin johdon kelpoisuuksia ja henkilöstörakennetta koskevia säännöksiä muutettaisiin nykyisestä kasvattamalla korkeakoulutuen henkilöstön määrää. Mainittuja muutoksia aletaan soveltaa 1 päivä tammikuuta 2030 lukien. Ministeriö seuraa kelpoisuusehdot täyttävän henkilöstön koulutusmäärien riittävyyttä ja alueellisen saatavuuden kehittymistä tarpeellisia selvityksiä teettämällä ja ryhtyy tarvittaessa lainsäädäntö- ja muihin toimenpiteisiin ennen vuotta 2030. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2018.
Esitys
Valtioneuvoston antaa eduskunnalle hallituksen esityksen varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Henkilöstörakenteen muuttaminen tulee kasvattamaan kunnallisen päiväkotitoiminnan varhaiskasvatuksen opettajien ja sosionomien määrää yhteensä arviolta 9 000 henkilön verran sekä vastaavasti vähentämään lastenhoitajien määrää arviolta 9 000 henkilön verran. Palkkakustannukset kunnissa olisivat vuonna 2030 yhteensä arviolta 39 miljoonaa euroa korkeammat kuin vuonna 2017. Henkilöstörakenteen muuttaminen riippuu kuntien päätöksenteosta, henkilöstön eläköitymisestä ja saatavuudesta, jotka kaikki vaihtelevat alueittain ja kunnittain. Palkkakustannukset alkavat vähäistä merkittävämmin kasvaa vuoden 2022 jälkeen. Kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta annetun lain ja rahoitusperiaatteen nojalla säädösmuutoksista johtuvat kustannukset tulee kunnille valtionosuusjärjestelmässä korvata. Kustannusten portaittaista kasvua tulee seurata ja ottaa ne huomioon valtionosuusrahoituspäätöksiä tehtäessä ja julkisen talouden suunnittelussa alkaen kaudelta, joka kattaa vuoden 2023. Varhaiskasvatuksen järjestäjille ja tuottajille tietovarannon tiedontuotannon on arvioitu aiheuttavan aluksi jonkin verran lisääntyviä kustannuksia, kun tiedonkeruuta uudistetaan, mutta toisaalta vuosittaista säästöä manuaalisesti toteutettavien tietojenkeruiden vähentyessä. Opetushallitus vastaisi tietovarannon ylläpitämisestä, jonka vuosittainen kustannus on arviolta noin 650 000 vuodesta 2019 alkaen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen