Valtioneuvoston asetus OKM/2017/76

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.10.2017 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Saara Luukkonen, Hallitussihteeri p.+35 8295330366
Asia
Ammatillisesta koulutuksesta annettu laki (531/2017) tulee voimaan 1.1.2018. Lain valtuussäännöksen nojalla ehdotetaan muutettavaksi valtioneuvoston asetusta ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelystä. Ehdotetulla muutosasetuksella muutettaisiin asetuksen säännökset vastaamaan ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia. Terminologisten muutosten lisäksi asetuksessa säädettäisiin urheilijoille suunnattuun ammatilliseen perustutkintokoulutukseen hakeutumisen siirtämisestä jatkuvaan hakuun. Lisähaut säädettäisiin koskemaan lukiolaissa tarkoitettua opiskelupaikkoja sekä perusopetuslaissa tarkoitettuja lisäopetuksen paikkoja. Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vaikutukset
Asetusehdotuksella ei ole merkittäviä valtiontaloudellisia tai kunnallistaloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen